Sign In
Document

CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

HUYỆN LẬP THẠCH

dự kiến lịch công tác của thường trực UBND huyện Lập Thạch

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên