Hệ thống chính trị

 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

UBND huyện Lập Thạch

Trụ sở Ủy ban nhân dân huyệnLập Thạch
  Địa chỉ :Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch
Điện thoại: 0211.3830115; Email: 
lapthach@vinhphuc.gov.vn

 

 

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

 

Chủ tịch: Phan Tuệ Minh

Điện thoại: 0211.3830108

Email:....@vinhphuc.gov.vn

 

 

Phó Chủ tịch:

Nguyễn Mạnh Tưởng

 Email:tuongnm@vinhphuc.gov.vn
 

 

Phó Chủ tịch:

Nguyễn Văn Dũng

Email:dungnv16@vinhphuc.gov.vn

 

 

II. DANH SÁCH UỶ VIÊN UBND HUYỆN LẬP THẠCH

 

1

Nguyễn Duy Hưng

TVHU, Chỉ  huy  trưởng  BCHQS

2

Phan Anh Huấn

TVHU, Trưởng Công an

3

Trần Tuấn Anh

HUV, Trưởng phòng TC-KH

4

Đỗ Thị Mai Hạnh

HUV, Trưởng phòng VH-TT

5

Nguyễn Minh Đăng

HUV, Chánh Thanh tra huyện

6

Đỗ Đức Quang

HUV, Trưởng phòng GD&ĐT

7

Nguyễn Văn Thái

HUV, Trưởng phòng NN & PTNT

8

Trần Văn Kiên

HUV, Trưởng phòng Tư pháp

9

Vũ Cao Khải

HUV, Trưởng phòng Công thương

10

 Trần Văn Dương

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

11

Phạm Văn Hòa

HUV, Trưởng phòng TN&MT

12

Nguyễn Tiến Anh

 HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND

13

 Đỗ Thị Hòa

 HUV, Trưởng phòng LĐ,TB&XH

 

 

III. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

(Xem thêm tại Trang chủ mục các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện).

 

 

Ngày đăng: 16/03/2020