XỬ PHẠT

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Trần Thùy Dung - TP Yên Bái) (24/11/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Trần Thùy Dung - TP Yên Bái)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Phạm Thị Hiền - Thị trấn Lập Thạch) (17/11/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Phạm Thị Hiền - Thị trấn Lập Thạch)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Nguyễn Quốc Tấn - Đình Chu Lập Thạch (15/10/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Nguyễn Quốc Tấn - Đình Chu Lập Thạch...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Vũ Văn Đoàn - Văn Quán (18/11/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Vũ Văn Đoàn - Văn Quán...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Phạm Văn Vỵ - Tử Du (15/11/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Phạm Văn Vỵ - Tử Du...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đỗ Quốc Hạnh - Đồng Thịnh - Sông Lô (Vứt động vật chết ra môi trường) (18/11/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đỗ Quốc Hạnh - Đồng Thịnh - Sông Lô (Vứt động vật chết ra môi trường)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Nguyễn Quốc Tấn - Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ (15/10/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Nguyễn Quốc Tấn - Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Covid-19 Trần Gia Bảy - Triệu Đề (07/10/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Covid-19 Trần Gia Bảy - Triệu Đề...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đất đai - Khổng Tiến Đạt - Tử Du (11/10/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đất đai - Khổng Tiến Đạt - Tử Du...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Covid-19 Lê Xuân Hạnh - Xuân Hòa (07/10/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Covid-19 Lê Xuân Hạnh - Xuân Hòa...