QUY HOẠCH XÂY DỰNG

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Nghĩa trang dân dân huyện Lập Thạch và Công viên sinh thái văn hóa hồ Đồng Khoắm (25/02/2022)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Nghĩa trang dân dân huyện Lập Thạch và Công viên sinh thái văn hóa hồ Đồng Khoắm....

Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hòa, Hoa Sơn, Tử Du (khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa - khu vực 2) tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (02/06/2020)

Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hòa, Hoa Sơn, Tử Du (khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa - khu vực 2) tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc...

Điều chỉnh Quy hoạch chung XD đô thị tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (02/06/2020)

Điều chỉnh Quy hoạch chung XD đô thị tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030...

QHCT tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (02/06/2020)

QHCT tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc...

QHCT tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Lập Thạch 2, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (02/06/2020)

QHCT tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Lập Thạch 2, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc...

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (02/06/2020)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc...

Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hòa, Hoa Sơn, Tử Du (khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa - khu vực 2) tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (02/06/2020)

Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hòa, Hoa Sơn, Tử Du (khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa - khu vực 2) tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc...

Điều chỉnh Quy hoạch chung XD đô thị tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (10/10/2020)

Điều chỉnh Quy hoạch chung XD đô thị tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030...

THÔNG TIN QUY HOẠCH (10/10/2020)

Quy hoạch...