QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

QUYÊT ĐINH: Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lập Thạch (31/05/2021)

QUYÊT ĐINH: Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lập Thạch...