VĂN BẢN QPPL

Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp (27/08/2021)

Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP...

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (24/08/2021)

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Thông tư số 06/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/BCT quy định về thực hiện giá điện (19/08/2021)

Thông tư số 06/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/BCT quy định về thực hiện giá điện...

Nghị quyết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới (03/08/2021)

Nghị quyết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới...

Nghị quyết Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 155/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh và dự án trọng điểm nhóm C (03/08/2021)

Nghị quyết Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 155/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh và dự án trọng điểm nhóm C...

Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C (03/08/2021)

Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C...

Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (19/08/2021)

Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (19/08/2021)

Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ (18/08/2021)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củ...

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú số 68/2020/QH14 (27/07/2021)

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...