VĂN BẢN QPPL

Nghị quyết về HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 (21/12/2021)

Nghị quyết về HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022...

Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh (21/12/2021)

Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh...

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ: Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (30/12/2021)

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ: Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn...

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (30/12/2021)

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Luật số 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường (17/12/2021)

Luật số 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường...

Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (17/11/2021)

Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (17/11/2021)

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra...

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (17/11/2021)

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh...

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình tiếp công dân (17/11/2021)

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình tiếp công dân...

Thông tư 03/2021/TT-TTCP Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, .... (17/11/2021)

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũ...