ĐANG MỜI THẦU

Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá thuê QSDĐ nông nghiệp tại xã Bàn Giản (22/06/2022)

Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá thuê QSDĐ nông nghiệp tại xã Bàn Giản...

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QSDĐ KHU SỐ 2, TDP VĨNH THỊNH, THỊ TRẤN LẬP THẠCH (28/06/2022)

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QSDĐ KHU SỐ 2, TDP VĨNH THỊNH, THỊ TRẤN LẬP THẠCH...

Lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tiên Lữ (21/06/2022)

UBND xã Tiên Lữ thông báo về việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp trả tiền hàng năm ......

Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá QSDĐ tại khu đồng Ngõ 1, xã Tử Du, huyện Lập Thạch (08/06/2022)

/,Căn cứ Quyết định 930/UBND ngày 03/06/2021 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Ngõ 1, xã Tử Du, huyện Lập Thạch...

Đấu giá QSDĐ: Đấu giá Quyền sử dụng 16 thửa đất tại khu Đồng Đồn, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch (13/05/2022)

/,Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp 01 vòng qua đường Bưu điện (hoặc đơn vị chuyển phát) theo phương thức trả giá lên....

Đấu giá QSD đối với 32 lô đất ở tại khu Đồng Bóng Xanh, thông Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch (01/01/2022)

,/Đấu giá QSD đối với 32 lô đất ở tại khu Đồng Bóng Xanh, thông Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch...

Đấu giá QSDĐ ở đối với 21 thửa đất tại khu Đồng Đồn, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch (30/12/2021)

,.Đấu giá QSDĐ ở đối với 21 thửa đất tại khu Đồng Đồn, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch (16/12/2021)

.,Căn cứ Quyết định số 3114 /UBND ngày 14/12//2021 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch (16/12/2021)

,.Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch....

Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cầu thần thôn Đá Trắng, Gốc Đa thôn Vinh Phú xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch (27/12/2021)

,.Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cầu thần thôn Đá Trắng, Gốc Đa thôn Vinh Phú xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch...