KHEN THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 (24/12/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 (20/12/2021)

,.QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021 (20/12/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân thuộc Trường Phổ thông THCS Dân tộc Nội trú và Trung tâm GDNN-GDTX huyện đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 (09/11/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân thuộc Trường Phổ thông THCS Dân tộc Nội trú và Trung tâm GDNN-GDTX huyện đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 (09/11/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 (09/11/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 (09/11/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (09/11/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020 (09/11/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu đạt chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2020 (09/11/2021)

,.QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu đạt chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2020...