QUY HOẠCH KT-XH

Quy hoạch Khu đất dịch vụ tại khu Đồng Cửa xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch (22/12/2020)

Quy hoạch Khu đất dịch vụ tại khu Đồng Cửa xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch...