HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Lập Thạch sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần “Dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu”, Đảng bộ huyện Lập Thạch quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua hơn một năm thực hiện, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ huyện đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế phát triển ổn định, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả; đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Đồng thời ban hành các chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, các nghị quyết chuyên đề, xác định đầy đủ, toàn diện, cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Xác định phát triển công nghiệp là khâu đột phá, huyện triển khai phương án Phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư, tập trung các nguồn lực từng bước xây dựng hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng. Năm 2021, huyện đã khởi công mới 22 công trình; nghiệm thu hoàn thành 33 công trình; thẩm định 141 công trình với tổng dự toán sau thẩm định 650,386 tỷ đồng. Đến nay, Công ty cổ phần đầu tư Amane đầu tư vào KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (khu vực 2) với diện tích 145,27 ha; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Phương Thành đầu tư vào cụm công nghiệp Đình Chu với diện tích 19ha; Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hợp Thịnh đầu tư vào Cụm công nghiệp Tử Du… Song song với phát triển công nghiệp, huyện tập trung phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa giá trị kinh tế cao giai đoạn 2021 - 2025; chú trọng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tăng cường đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hình thành các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sản xuất theo hướng an toàn. Kết quả năm 2021, Đảng bộ huyện đã đạt và vượt 26/28 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra; kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 10,13% (tăng 6,33% so với năm 2020, vượt 4,33% so với mục tiêu); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 1.717,067 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng (vượt 10 triệu đồng so với mục tiêu). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp, trong đó: Công nghiệp - xây dựng chiếm 55,76%, dịch vụ 25,08%, nông - lâm nghiệp 19,16%.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,5%, thôn, làng văn hóa đạt 87,3%, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 89,5%. Chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo đại trà và mũi nhọn được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ. Các chế độ, chính sách cho các đối tượng được thực hiện tốt, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Dân chủ ở cơ sở được mở rộng, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến rõ nét về lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục và quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các câp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền được nâng lên. Huyện chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương về đạo đức, lối sống, tác phong; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… Năm 2021, huyện điều động 16 cán bộ là trưởng, phó các phòng, ban, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, Phó BT Đảng ủy xã; điều động, thuyên chuyển 14 cán bộ, quản lý các trường học; hiệp thương điều động, bổ nhiệm, quy hoạch 28 lượt cán bộ; kiện toàn 16 chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định; đưa ra khỏi đảng 05 đảng viên, xóa tên trong danh sách đảng viên 08 đồng chí; cấp ủy các cấp xem xét thi hành kỷ luật 44 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật 06 đảng viên.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được khẳng định, trọng tâm là xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chú trọng, quan tâm, đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2021, huyện Lập Thạch đã khen thưởng cho 10 tập thể, 17 cá nhân; có 01 cá nhân được tham gia triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 tập thể, 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020.

Những thành tựu đạt được của hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là động lực, tiền đề vững chắc để hiện thực hóa khát vọng về một Lập Thạch phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 17/05/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục