HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên truyền chính là một vũ khí sắc bén trong đấu tranh, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Ngay từ khi mới ra đời, chủ nghĩa Mác - Lênin đã thể hiện rõ tính khoa học, là hệ
tư tưởng cách mạng tiến bộ, là những chân lý có giá trị vượt thời đại với sức sống mãnh liệt. Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp vô sản mà điều quan trọng hơn đã vạch ra con đường hiện thực để cải tạo thế giới, giải phóng giai cấp, dân tộc và nhân loại thoát khỏi những gông xiềng áp bức của chủ nghĩa đế quốc, của chế độ thực dân phong kiến. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, Người khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”. Trước Đại hội VII của Đảng, văn kiện các kỳ Đại hội và Điều lệ Đảng đều khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của tiến trình cách mạng Việt Nam. Đại hội Đảng lần thứ IX xác định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiệu cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại…”. Đến Đại hội Đảng lần thứ VII (1991), Đảng ta khẳng định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Luận điểm này đã tiếp tục được khẳng định trong các văn kiện qua các kỳ đại hội tiếp theo của Đảng. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII nêu rõ: “Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn”.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân tiến hành đấu tranh, giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thực hiện cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; văn hóa - xã hội có bước phát triển; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị được đẩy mạnh; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao… Đó cũng là minh chứng khẳng định tính đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động.


Công tác tuyên truyền - vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực tiễn hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, các thế lực thù địch luôn có các chiêu thức, thủ đoạn mới để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã nhận định: "Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta". Chúng tận dụng tối đa mạng Internet và các nền tảng mạng xã hội, các kênh truyền thông không chính thống, tung thông tin sai sự thật nhằm tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước ta; xuyên tạc, bóp méo bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng thường xuyên viết các tin, bài để kích động những nhóm đối tượng thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết chưa đầy đủ để tạo sức mạnh chống phá, công kích, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Với mưu đồ gây chia rẽ nội bộ, phá vỡ khối đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, chia rẽ Đảng với Nhân dân, chúng ra sức tuyên truyền, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, thổi phồng những sai lầm, thiếu sót của một số cán bộ, đảng viên, gây hoang mang, tạo bức xúc trong dư luận xã hội… Không thể phủ nhận rằng những thủ đoạn này đã tác động không nhỏ tới đời sống tinh thần của toàn xã hội nói chung và của một bộ phận cán bộ, đảng viên nói riêng. Không chỉ gây mất niềm tin mà còn dẫn tới những lệch lạc nhất định về nhận thức và hành động, góp phần đẩy nhanh tốc độ “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Trong khi đó, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có lúc, có nơi chưa được triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả; việc chủ động định hướng, cung cấp thông tin để đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, internet nhiều thời điểm chưa kịp thời. Một số tổ chức đảng, đảng viên chưa thực sự quan tâm, chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn mang tính hình thức, thụ động. Nội dung tuyên truyền còn dàn trải, phương thức tuyên truyền chậm đổi mới, nặng về truyền đạt lại thông tin…

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đồng thời, xác định việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Vì vậy, để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả, trong thời gian tới cần phải đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, phương thức đa dạng. 

Trước hết, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Phải luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn nước ta; kiên định vai trò lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp, đảm bảo tính định hướng, phong phú, hấp dẫn, kịp thời, chính xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận của Đảng. Điều cốt lõi là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ để họ có đủ bản lĩnh chính trị thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó, đồng thời làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xem dư luận là kênh thông tin quan trọng hàng đầu trong công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, truyền thông; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác. Tăng cường việc định hướng những thông tin tích cực đối với cộng đồng trên các trang mạng xã hội như báo điện tử, fanpage, facebook, zalo… nhằm tuyên truyền đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý và gỡ bỏ thông tin xấu độc, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước.

Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền. Biểu dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thanh Ngân

 

Ngày đăng: 11/05/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục