HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Ban Pháp chế HĐND huyện Lập Thạch nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

 

Thời gian qua, Ban Pháp chế HĐND huyện Lập Thạch luôn nỗ lực phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.


Ban pháp chế HĐND huyện giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại xã Sơn Đông

Năm 2021, với chức năng, nhiệm vụ được giao và sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội và các cơ quan hữu quan tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như: Thẩm tra báo cáo của các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thi hành án dân sự huyện. Các báo cáo của UBND huyện về tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quân sự địa phương, công tác thanh tra, tư pháp… Trong quá trình thẩm tra, Ban Pháp chế luôn đề cao tính dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vận dụng sáng tạo, phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đi sâu phân tích những vấn đề trọng tâm để đại biểu HĐND tập trung thảo luận, cân nhắc, và quyết định tại kỳ họp. Thông qua việc thẩm tra, Ban Pháp chế đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan giải trình thêm những vấn đề còn chưa rõ, chưa thống nhất, đồng thời làm rõ tính khoa học, tính pháp lý, tính thực tiễn và khả thi của các vấn đề được thẩm tra. Do đó, chất lượng, nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại các kỳ họp ngày càng tiến bộ, có trọng tâm và việc thẩm định mang tính chuẩn xác cao hơn. Từ đó đảm bảo cho việc ban hành các nghị quyết của HĐND phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Pháp chế HĐND huyện chính là hoạt động giám sát. Trên cơ sở quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND huyện, nhất là các vấn đề cử tri quan tâm, Ban Pháp chế đã chú trọng hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề trực tiếp tại cơ sở. Công tác giám sát chuyên đề được lựa chọn, có trọng tâm, hạn chế trùng lặp về thời gian và địa điểm giám sát, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Năm 2021, Ban Pháp chế thực hiện tốt chức năng giúp HĐND giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân; giám sát hoạt động của UBND, các cơ quan chuyên thuộc UBND huyện trong các lĩnh vực do Ban phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật UBND huyện và nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với UBND các xã Sơn Đông, Xuân Hòa, Ngọc Mỹ. Ngoài ra, Ban tham mưu, giúp Thường trực HĐND tiến hành giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp; tham gia các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Trong quá trình giám sát, Ban đều phát huy vai trò trách nhiệm cơ quan chuyên trách của HĐND huyện, phát huy trách nhiệm của từng thành viên, đi sâu tìm hiểu, nắm bắt đến tận cùng vấn đề, nhất là vấn đề hạn chế, khó khăn. Qua hoạt động giám sát, Ban đã phát hiện, chỉ rõ những hạn chế, bất cấp và nguyên nhân hạn chế đối với các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời có kiến nghị cụ thể liên quan nội dung giám sát đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Nhờ đó, các đơn vị được giám sát hầu hết đều chấp hành tốt, có sự chuyển biến rõ nét, từng bước thực hiện được những ý kiến kết luận được thông báo. Bên cạnh đó, Ban cũng chủ động đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.   

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Pháp chế HĐND huyện tiếp tục tổ chức thực hiện và hoàn thành chương trình công tác, chương trình giám sát năm 2022. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, những vấn đề cử tri quan tâm; chủ động tập hợp, rà soát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kiến nghị sau giám sát. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND huyện; phân công các thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án ngay từ khâu chuẩn bị, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản trình kỳ họp. Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc của mỗi thành viên trong Ban, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 13/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục