HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Hội đồng nhân dân huyện Lập Thạch đổi mới hoạt động, khẳng định trách nhiệm, vị thế của cơ quan dân cử

 

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, HĐND huyện Lập Thạch đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước và đại biểu dân cử ở địa phương.

Năm 2021, huyện Lập Thạch đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nhưng cuộc bầu cử đã được tổ chức an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp. Kết quả, đã có 100.198/100.608 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,59%, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định. Ngay sau bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy được thực hiện khẩn trương với tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

Kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của khóa trước, trong những bước đi đầu tiên của nhiệm kỳ mới, HĐND huyện khóa XIX đã có những đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐND và Thường trực HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn. HĐND huyện đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả; trong đó, việc chỉ đạo, triển khai chương trình công tác năm 2021 bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND bảo đảm chất lượng, đúng luật. Trong năm,  HĐND huyện đã tổ chức thành công 07 kỳ họp, trong đó đã tổ chức 02 kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 05 kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo, phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ, các ban HĐND thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp. Phân công, đôn đốc các cơ quan hữu quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp; chỉ đạo các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo lĩnh vực Ban phụ trách. Năm 2021, HĐND huyện đã thông qua 42 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết định hướng hoạt động cả nhiệm kỳ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể hóa được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra như: Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;… Các nghị quyết của HĐND huyện ban hành đúng thẩm quyền, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Hoạt động giám sát của HĐND huyện được thực hiện một cách chủ động, tích cực và ngày càng có nhiều đổi mới; nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Trong năm 2021, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 05 cuộc giám sát, tập trung vào một số nội dung như: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND huyện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính của UBND các xã, thị trấn... Các báo cáo kết quả giám sát được gửi đến cơ quan, đơn vị có liên quan; các kiến nghị sau giám sát được theo dõi, đôn đốc thực hiện, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát.

Hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được thực hiện linh hoạt, đáp ứng các quy định trong phòng, chống dịch nhưng vẫn bảo đảm đạt hiệu quả, tiếp thu, tổng hợp, giải quyết được những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Thường trực HĐND huyện xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày mùng 6 hàng tháng. Trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, phản ánh có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện để nắm bắt thông tin các vụ việc khiếu nại, phản ánh của công dân, từ đó, kịp thời xem xét giải quyết, trả lời công dân. Năm 2021, Thường trực HĐND huyện tiếp nhận 01 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân và đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện vẫn còn có những hạn chế như: Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện có lúc có việc chưa kịp thời, hiệu quả; chưa thực hiện được nhiều cuộc giám sát chuyên đề; chưa tổ chức được hội nghị giao ban với HĐND các xã, thị trấn...

Xác định năm 2022 là thời điểm quan trọng để tiếp tục bứt phá, tăng tốc nhằm thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến khó lường, HĐND huyện Lập Thạch tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị. Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công các kỳ họp; đẩy mạnh hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, chú trọng giám sát chuyên đề, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền. Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện đổi mới phương thức hoạt động tiếp xúc cử tri, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn để cử tri và Nhân dân gửi gắm tâm tư nguyện vọng, phản ánh những ý kiến, kiến nghị. Thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các cơ quan liên quan và các Ban HĐND huyện; tăng cường trách nhiệm của từng đại biểu HĐND trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, quyền hạn theo lĩnh vực, ngành phụ trách. Kịp thời chỉ đạo, điều hành, xử lý những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 21/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục