HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Lập Thạch năm 2022

 

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với mục tiêu đặt ra từ đầu năm là “Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống; chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, ngay từ đầu năm, huyện Lập Thạch đã tập trung cao độ thực hiện cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho UBND huyện, các ban, ngành, MTTQ huyện và BTV Đảng ủy các xã, thị trấn với khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm chính trị.

C:\Users\ADMIN\Downloads\Huyện Lập Thạch học tập quán triệt NQ ĐH 13 của Đảng.jpg

Huyện Lập Thạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là trên địa bàn huyện có các ca F0, đã có địa phương phải phong tỏa toàn bộ... Trong bối cảnh đó, với phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở  đã chủ động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết. Ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Kịp thời hướng dẫn, định hướng các cơ quan trong khối tuyên truyền, các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện, đặc biệt là tuyên truyền đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong năm thực hiện được 355 chương trình phát thanh; 1.200 tin, bài, phóng sự và 380 bản tin, bài phát trên Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện, báo Vĩnh Phúc...; Bản tin Lập Thạch biên tập 188 tin, bài; Cổng thông tin điện tử huyện cập nhật hơn 2.061 tin, bài. Xuất bản bản tin số đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021, Bản tin chuyên đề về bầu cử. Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú bằng tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, qua hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện, bản tin Lập Thạch, qua hội nghị của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể...

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Tuyên giáo cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu triển khai học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Năm 2021, huyện Lập Thạch có 10 mô hình đăng ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có 28 mô hình tập thể, 19 mô hình cá nhân đã đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy và triển khai ở các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Huyện Lập Thạch đã khen thưởng cho 10 tập thể, 17 cá nhân; có 01 cá nhân được tham gia triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 tập thể, 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, trong năm, lực lượng 35 huyện đã viết 40 tin, bài tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trên trang fanpage, facekook của Ban Chỉ đạo và của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng tải, chia sẻ 1.380 lượt tin, bài, ảnh, video, phóng sự; huy động các lực lượng tham gia comment, bình luận, tương tác hơn 6.520 lượt trên Internet, mạng xã hội.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Năm 2021, Trung tâm Chính trị huyện mở và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện mở được tổng số 32/30 lớp với 4.664 HV (vượt 02 lớp, đạt 107% kế hoạch năm), cụ thể, lớp học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng 04 lớp: 294 học viên. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới 02 lớp:157 học viên. Tham mưu BTV Huyện ủy Kế hoạch biên soạn và xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Lập Thạch giai đoạn 1930 – 2020”. Hướng dẫn Đảng bộ xã Thái Hòa xây dựng kế hoạch biên soạn tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Thái Hòa giai đoạn 1945-2020.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ngày càng được nâng cao, năm 2021 tham mưu kiện toàn 25 báo cáo viên cấp huyện, 118 báo cáo viên cơ sở, 189 tuyên truyền viên và 20 cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 04 Hội nghị báo cáo viên cấp huyện, triển khai 17 buổi nói chuyện thời sự thông qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng như phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… mở các lớp học tại Trung tâm Chính trị của huyện.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chọn cử 01 đồng chí báo cáo viên cấp huyện tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, kết quả đạt giải Nhì hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh.

 Công tác khoa giáo đạt được nhiều kết quả tích cực, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo đảm bảo tiến độ, thời gian và hiệu quả. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành trong khối khoa giáo giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành trong khối khoa giáo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo.

Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn, củng cố sau Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Năm 2022 dự báo tình hình thế giới, trong nước, trong huyện có những thuận lợi, thời cơ, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; dịch bệnh Covid-19, thiên tai còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Trong bối cảnh đó, hệ thống Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt công tác, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện nhà thông qua việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của huyện, của tỉnh và đất nước; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục tham mưu việc triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương về công tác Tuyên giáo bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, của tỉnh, và của đất nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, tiếp tục tham mưu tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 của BTG Trung ương; Kế hoạch số  51-KH/TU ngày 4/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, từ đó thúc đẩy tinh thần học tập và làm theo Bác trong toàn xã hội.

Ba là, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. 

Bốn là, tham mưu cho cấp ủy từ huyện đến cơ sở làm tốt lĩnh vực khoa giáo, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực giáo dục, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường...

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị huyện; phối hợp với UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch mở các đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn để kết nạp đảng viên. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Thông tri số 16-TT/TU, ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh”…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục, công tác tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch nỗ lực phấn đấu, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Lập Thạch năm 2022.

Chi Lan

Ngày đăng: 20/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*