QUỐC PHÒNG - AN NINH - TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Công an huyện Lập Thạch bước đầu triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm về an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện của đất nước

Thc hin đợt cao đim tn công trn áp ti phm bo đảm an ninh, trt t Tết Nguyên đán Nhâm Dn 2022 và các s kin ca đất nước, Công an huyn Lp Thch đã trin khai đồng b các bin pháp công tác, ch động nm tình hình, qun lý cht ch địa bàn, đối tượng, góp phn đảm bo an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi trên địa bàn toàn huyn. Qua mt tháng trin khai, bước đầu đã thu được nhiu kết qu đáng khích l, c th:

Do ch động trin khai các bin pháp phòng nga nên trong tháng đầu tiên trin khai đợt cao đim, tình hình ti phm trên địa bàn huyn Lp Thch được kim chế, không có nhóm ti phm hot động lng hành, thách thc dư lun qun chúng nhân dân. Công an huyn đã điu tra, làm rõ 2/2 v phm pháp hình s, thu hi tài sn đạt 11.000.000 đồng (đạt t l 100%); trong đó, đã khi t 01 v, vi 10 b can; hin đang tiếp tc điu tra 01 v, vi 03 đối tượng.

Tiếp tc thc hin có hiu qu các kế hoch chuyên đề phòng nga, đấu tranh vi các loi ti phm, nht là các tin nhóm ti phm hình s, ti phm trm cp tài sn, cướp, cướp git tài sn; ti phm giết người, c ý gây thương tích do nguyên nhân xã hi; tăng cường qun lý, giáo dc, răn đe các đối tượng địa bàn cơ s. Đấu tranh trit xóa 01 nhóm, vi 03 đối tượng Trm cp tài sn ti xã Sơn Đông. Phát hin, bt gi 03 v, 16 đối tượng đánh bc, thu gi 44.920.000 đồng; đã khi t 02 v, 12 b can; x pht vi phm hành chính 01 v, 04 đối tượng, vi s tin 6.000.000 đồng.

Công an huyn Lp Thch phát hin, bt gi các đối tượng t chc s dng, mua bán trái phép cht ma túy ngày 04/9/2021 ti th trn Lp Thch

Phát hin, bt gi 10 v tàng tr, mua bán, s dng trái phép cht ma túy, vi 15 đối tượng, thu gi 6,2961g heroin, 1,5636g MTTH, 01 khu súng ngn EKOL, 11 viên đạn và mt s tang vt có liên quan khác. Đã khi t 06 v, 06 b can v ti mua bán, tàng tr ma túy trái phép, hin đang tiếp tc cng c h sơ x lý 04 v, vi 06 đối tượng. Lp h sơ, đưa 01 đối tượng nghin ma túy vào din qun lý, giáo dc ti xã, phường, th trn theo Ngh định s 120/2021/NĐ-CP.

Đẩy mnh đấu tranh vi ti phm và vi phm pháp lut trong lĩnh vc kinh tế, môi trường, tp trung đấu tranh có hiu qu vi các hành vi vn chuyn, tàng tr, s dng pháo trái phép, gian ln thương mi, khai thác tài nguyên, khoáng sn trái phép, vi phm các quy định v an toàn thc phm Công an huyn Lp Thch đã phát hin, bt gi 03 v sn xut, tàng tr pháo trái, thu gi 1,84kg pháo cáo loi. Đã ra quyết định x pht vi phm hành chính 01 v, 01 đối tượng vi s tin 3.500.000 đồng; hin đang cng c h sơ x lý 02 v, 02 đối tượng.

Phát hin, bt gi 01 v, vi 01 đối tượng khai thác đất trái phép, đã tham mưu UBND xã Xuân Hòa ra quyết định x pht vi phm hành chính vi s tin 4.000.000 đồng. Phát hin, bt gi 01 v vn chuyn hàng hóa không có hóa đơn, chng t chng minh ngun gc, xut x (ph tùng ô tô, qun áo), tr giá tài sn khong 2.550.000 đồng; 01 v khai thác lâm sn trái phép, thu gi 2,3m3 g tp...; hin đang trong quá trình cng c h sơ x lý theo quy định.

Nâng cao hiu qu, cht lượng công tác qun lý Nhà nước v an ninh, trt t. Phi hp vi Cng thông tin giao tiếp đin t huyn, Bn tin Lp Thch xây dng, phát hành 06 tin bài, phóng s; phi hp Đài Truyn thanh huyn và h thng đài truyn thanh cơ s phát thanh 108 lượt tuyên truyn ph biến kiến thc pháp lut v Lut Qun lý, s dng vũ khí, vt liu n, công c h tr và các văn bn thi hành; Ngh định 137/2020/NĐ-CP v qun lý, s dng pháo nhm nâng cao nhn thc ca người dân trong vic chp hành nghiêm các quy định pháp lut trong qun lý, s dng pháo nói riêng và qun lý s dng vũ khí, vt liu n, công c h tr trên địa bàn huyn.

T chc tuyên truyn, vn động ký cam kết không sn xut, buôn bán, vn chuyn và đốt pháo n trái phép; thc hin nghiêm túc Ngh định 137/2020/NĐ-CP đối vi 189/189 thôn dân cư, t dân ph, 41.109 h/ 41.109 h, 2/2 Ban qun lý ch, 310/310 h kinh doanh, 169/169 cơ quan, doanh nghip, 1.126 cán b, công nhân viên; 23 trường tiu hc, 516 giáo viên và 4.398 hc sinh; 21 trường THCS, 432 giáo viên, 7.987 hc sinh; 03 trường THPT, 287 giáo viên, 4.750 hc sinh; 387/387 ch tàu thuyn, 34/34 lái xe khách, 108/108 cơ s kinh doanh có điu kin v an ninh, trt t, 58/58 cơ s thu mua phế liu.

Tích cc trin khai các điu kin cơ s vt cht, phương tin, k thut và nhân lc t chc tiếp nhn, gii quyết mt s th tc hành chính thuc thm quyn gii quyết ca Công an huyn ti B phn Tiếp nhn mt ca UBND huyn Lp Thch theo ch đạo ca Công an tnh, UBND huyn. Đã tiếp nhn, cp, đổi căn cước công dân gn chíp đin t cho 617 trường hp; b sung, sp xếp thông tin tàng thư h khu đối vi 314 trường hp. T chc kim tra vic chp hành các quy định pháp lut ti 81 cơ s kinh doanh có điu kin v an ninh, trt t (20 cơ s lưu trú, 28 cơ s karaoke, 06 cơ s cm đồ, 25 cơ s kinh doanh gas), chưa phát hin vi phm.

T chc tp hun, hun luyn nghip v phòng cháy, cha cháy và cu nn, cu h cho người đứng đầu, nhân viên ti 86 cơ s loi 3 v PCCC. Kim tra công tác đảm bo an toàn PCCC ti 45 cơ s kết hp sn xut kinh doanh, phát hin 01 cơ s vi phm, x pht 400.000 đồng. T chc tuyên truyn, hướng dn cơ s, h gia đình kiến thc, k năng PCCC&CNCH, cnh cáo nhng nguy cơ ri ro, mt an toàn PCCC; các bin pháp, gii pháp thoát nn cu người, cu tài sn. Thc tp phương án PCCC ti 15 cơ s.

Tăng cường công tác tun tra, kim soát, bo đảm trât t an toàn giao thông. Đã phát hin, lp biên bn 286 trường hp vi phm, tm gi 46 phương tin, 240 b giy t xe. Ra quyết định x pht vi phm hành chính đối vi 286 trường hp, vi s tin 152.550.000 đồng. Tước quyn s dng giy phép lái xe có thi hn đối vi 02 trường hp.

Tiếp tc cng c thế trn an ninh nhân dân, xây dng, nhân rng đin hình phong trào Toàn dân bo v an ninh T quc. Sơ kết mô hình “Toàn dân tham gia cm hóa, giáo dc, giúp đỡ người chp hành xong án pht tù ti TT Hoa Sơn, huyn Lp Thch”. Duy trì có hiu qu tun tra mô hình 141, t chc 40 ca tun tra, vi 240 lượt cán b, chiến s tham gia, tp trung nhc nh, chn chnh công tác tun tra canh gác, bo v tài sn ca các cơ quan, doanh nghip, trường hc ti địa bàn, tăng cường các bin pháp phòng nga dch bnh, đảm bo an ninh, trt t thi gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dn 2022. Hướng dn, đôn đốc Công an các xã, th trn phi hp vi lc lượng Dân quân t v t chc 320 bui tun tra ban đêm.

Vi quyết tâm tn công, trn áp các loi ti phm và vi phm pháp lut, Công an huyn Lp Thch s tiếp tc trin khai có hiu qu đợt cao đim tn công trn áp ti phm bo đảm an ninh, trt t Tết Nguyên đán Nhâm Dn 2022 và các s kin ln ca đất nước to môi trường thun li cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, hiu qu.

Thái Hc

Ngày đăng: 19/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*