HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đáp ứng thực hiện yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

 

Đảng bộ huyện Lập Thạch có 59 chi, đảng bộ cơ sở, với trên 8.700 đảng viên, trong đó có 20 đảng bộ xã, thị trấn, 39 chi, đảng bộ cơ quan, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính, Huyện ủy Lập Thạch đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai Nghị quyết đến các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn; xây dựng Chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới cách ra chỉ thị, nghị quyết, với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, tập trung vào những vấn đề cấp bách, trọng yếu của địa phương để tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt hội họp, tăng cường bám sát địa bàn cơ sở để kịp thời nắm tình hình, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện… Phong cách, lề lối làm việc của cấp uỷ không ngừng được đổi mới, lấy năng suất lao động, hiệu quả thực thi nhiệm vụ làm tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII). Huyện phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố. Từ đó, nắm bắt kịp thời được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để có những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo sát với cơ sở.

Huyện thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Luật định, hoạt động hiệu quả đảm bảo tính đại diện của Nhân dân, khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương. Nội dung, chương trình giám sát hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế, không trùng lắp về nội dung, đối tượng và thời gian giám sát; tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát của HĐND huyện với Ủy ban MTTQ huyện nhằm nắm thông tin đa chiều hơn, tạo sự đồng thuận đối với các kiến nghị, đề xuất tại mỗi cuộc giám sát. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND có nhiều đổi mới theo hướng đối thoại thẳng thắn, cởi mở, tập trung vào những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương; nhiều đại biểu sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với HĐND. Các nghị quyết được ban hành sát với tình hình thực tiễn của địa phương, là động lực quan trọng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; tạo môi trường, cơ chế cho UBND huyện thực hiện. 

Hoạt động của UBND các cấp có nhiều đổi mới, hiệu lực trong công tác quản lý, điều hành được nâng cao; tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của cấp uỷ, của HĐND các cấp; xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, sự nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở được chuẩn hóa, sắp xếp, bố trí phù hợp theo vị trí việc làm; các chế độ chính sách triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Việc phát triển kinh tế xã hội được chỉ đạo. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 8 - 12%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Hạ tầng kinh tế-xã hội, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; thu ngân sách ổn định; lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt kết quả tốt; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2021 giảm còn 1,48%; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ vững.

Các cơ quan tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan tư pháp được củng cố, cơ sở vật chất và các phương tiện làm việc được đầu tư nâng cấp, công tác phối hợp với các cấp, các ngành được tăng cường. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự từng bước được nâng cao; các vụ việc xét xử đảm bảo công minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan, sai.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI). Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các đoàn thể được nâng lên: Nông dân 78%, Hội CCB 98,5, Hội LHPN huyện 80,7%, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 62,8%. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển sản xuất, văn hóa xã hội, an sinh xã hội, từ thiện, khuyến học, khuyến tài, xây dựng nông thôn mới được Nhân dân đồng thuận cao.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Lập Thạch quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở; kịp thời ban hành các quy định, quy chế, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; luân chuyển cán bộ huyện về cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đồng thời đào tạo cán bộ huyện trưởng thành, toàn diện. Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương, huyện đã giảm 01 cơ quan chuyên môn, 02 đơn vị sự nghiệp cấp huyện; giảm 03 trường THPT, 05 trường tiểu học, 02 trường mầm non và công đoàn ngành giáo dục; giảm 25 thôn, tổ dân phố; giảm được 1.834/1.828 người phải giảm, đạt 100,32%. Toàn huyện, tinh giảm 319 biên chế cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chú trọng lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để giải quyết bức xúc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công tác đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phản bác các quan điểm sai trái được đẩy mạnh; xây dựng và triển khai thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát vừa đảm bảo tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng; chú trọng hơn việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, huyện Lập Thạch tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là những lĩnh vực, những khâu còn yếu, chưa hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa lâu dài trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) với việc thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương; với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển; quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội rèn luyện, phát huy năng lực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, chú trọng công tác giám sát sau kết luận kiểm tra; cương quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 29/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*