HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Những thành tựu của Nông dân Lập Thạch sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, tự tin bước vào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu

 

Hội Nông dân huyện Lập Thạch là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân trong huyện, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy. Hội Nông dân huyện được sắp xếp tổ chức 20 cơ sở Hội trong 20 xã, thị trấn và có 189 chi hội ở thôn, tổ dân phố; có tổng số 22.266 hội viên nông dân, chiếm 53% lực lượng nông dân. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 – 2020. Cán bộ, hội viên nông dân đã phát huy vai trò chủ thể; các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đã được triển khai và tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương; góp phần tích cực trong chương trình xây dựng NTM. Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tư tưởng mỗi người nông dân luôn phấn khởi, đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, được hưởng lợi từ các sản phẩm thực hiện chương trình và tự tin bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020", Hội Nông dân (HND) huyện tích cực chỉ đạo cơ sở Hội triển khai các chỉ thị, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp HND trong huyện thực hiện nghiêm túc phát huy hiệu quả vai trò chủ thể trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, hội viên, nông dân (HVND) nhận thức rõ về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM mà Đảng và Nhà nước đang triển khai, do vậy, HVND nhiệt tình ủng hộ tích cực tham gia xây dựng địa phương đó là: Công tác phát triển sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực, nông dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; các phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả thiết thực; hoạt động hỗ trợ nông dân tập trung hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển cây, con chủ lực và liên kết sản xuất; thực hiện các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao, lễ phát động xây dựng nông thôn mới; đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo quy định. Ngoài ra nhiều HVND còn tham gia ủng hộ xây dựng các cơ sở hạ tầng ngoài khoản đóng góp chung… góp phần đưa Phong trào Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng đúng lộ trình mà huyện đề ra, thực sự đi vào đời sống, huy động được sức mạnh của nông dân góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới.

Hàng năm HND huyện xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cơ sở Hội vận động hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp bình quân có từ 10.000 – 10.500 lượt hộ tham gia đăng ký. Kết quả bình xét cuối năm số hộ đạt tiêu chuẩn từ 75 – 80%; đến năm 2020 có 8.435 hộ hội viên nông dân đạt tiêu chuẩn hộ SXKDG 4 cấp theo tiêu chuẩn mới của Trung ương HND Việt Nam, tăng 0,8% hộ SXKDG so với 2015 và tăng 15% so với năm 2011, trong đó cấp TW là 14 hộ, cấp tỉnh là 469 hộ; cấp huyện 1.558 hộ; cấp cơ sở 6.394 hộ. Trong chăn nuôi mạnh dạn đầu tư cải tạo đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản theo hướng chăn nuôi bán công nghiệp, công nghiệp ngày càng tăng, điển hình nuôi lợn Quang Sơn; Ngọc Mỹ. Mô hình“1 cá 1 lúa” ở Tiên Lữ, Sơn Đông; Văn Quán... mô hình nuôi cá lồng tại sông Phó Đáy xã Thái Hòa, nuôi thỏ lai Newzeland sinh sản phát triển ở Quang Sơn, Xuân Hòa, Hợp Lý, mô hình nuôi dê ở Xuân Hòa, Văn Quán, Hợp Lý, Tử Du, Bắc Bình, Liên Hòa là mô hình mới nhưng bước đầu được đánh giá đem lại hiệu quả kinh tế cao, cần được nhân rộng, mô hình bò sữa ở Thái Hòa, rắn đẻ trứng ở Đồng Ích. Trong trồng trọt nhiều mô hình trồng trọt có giá trị kinh tế cao như: Phát triển vùng sản xuất Thanh Long ruột đỏ có thương hiệu đạt tiêu chuẩn VietGap; các hoạt động thương mại duy trì và phát triển như làng nghề mây tre đan ở Triệu Đề, Văn Quán, cá thính ở Tiên Lữ, dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy và các hoạt động dịch vụ khác phục vụ sản xuất, đời sống phát triển khá đã tạo động lực để người Nông dân tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập.

Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ Nông dân, đã xây dựng các dự án đề nghị HND tỉnh, Trung ương HND Việt Nam hỗ trợ kinh phí để triển khai xây dựng các mô hình trình diễn. Cụ thể: Tính đến tháng 10 năm 2021 tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện là 4,9 tỷ đồng với 11 xã vay vốn trong đó gồm (Dự án phát triển kinh tế như nuôi bò, thỏ, rắn, ong... cho 180 hộ vay. Hội Nông dân các cấp phối hợp với Ngân hàng chính sách - xã hội làm nhiệm vụ ủy thác vốn cho hội viên, nông dân; tổng dư nợ tính đến tháng 10/2021 là  trên 180 tỷ đồng, với  4.205 hộ vay, gồm 11 chương trình vay vốn).

 Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phòng chống tội phạm xã hội... được các cấp HND luôn quan tâm chỉ đạo, nhằm tập hợp sức mạnh, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, niềm tự hào và truyền thống tốt đẹp của quê hương, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, nhằm xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp Hội phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham gia xây dựng, học tập, thực hiện quy ước, hương ước làng xã, các hoạt động văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao ngày càng phát triển, hiện nay nhiều cơ sở có đội văn nghệ, câu lạc bộ thể thao, thơ... hàng năm tổ chức giao lưu thu hút đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng, tham gia.

Song song việc phát triển kinh tế cùng với cơ chế, chính sách của Đảng và chính quyền các cấp, được các ngành quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi; cán bộ, hội viên, nông dân tích cực phát huy vai trò làm chủ, tham gia đóng góp công sức, tiền của để cải tạo, tu sửa, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như: Xây dựng các công trình điện, đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, nhà văn hoá thôn, nghĩa trang liệt sỹ và các công trình di tích lịch sử văn hoá... HND các cấp trong huyện với các kinh nghiệm về dân vận khéo, vận động nông dân hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới, kết quả: Người dân đã tự nguyện hiến: 300.547m2 đất, đóng góp 115.814 ngày công; ủng hộ được trên 83.262 triệu đồng tiền mặt...  

Để đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động và đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, đồng tình cao của hội viên nông dân. Xây dựng mô hình vệ sinh đường làng ngõ xóm ở 20 xã, thị trấn; mô hình thu gom rác thải sinh hoạt ủ thành phân bón hữu cơ...

Phong trào tham gia phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội luôn được sự đồng thuận cao của hội viên nông dân, từ đó hăng hái tham gia các tổ liên gia tự quản, tổ bảo vệ, công an thôn, xóm, tố giác tội phạm góp phần ngăn chặn kịp thời các loại hình tội phạm, tệ nạn xã hội và các biểu hiện tiêu cực khác; trong 10 năm đã xây dựng 8 mô hình HND 05 tự quản về an ninh trật tự...

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của toàn huyện năm 2011 là 14,5%; sau 10 năm xây dựng NTM tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%, giảm 11,8 %; có 85,8% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 78,8% thôn văn hóa... Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn ước tăng 9,72%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 10,65 triệu đồng/người/năm; đến 2020 là 34,8 triệu đồng/người/năm, tăng 24,12 triệu đồng so với trước khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Nhận thức của đông đảo hội viên, nông dân chuyển biến tích cực; tinh thần và ý thức làm chủ của nông dân được nâng cao. Từ chỗ còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nay đã chuyển mạnh sang chủ động, tự giác, sẵn sàng tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả và có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ. Ý thức nông dân về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự nông thôn được phát huy, phát triển. Nhiều nông dân trình độ, kiến thức sản xuất kinh doanh nâng lên, tư duy về kinh tế từng bước thay đổi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư cho phát triển sản xuất, sản xuất ra sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong huyện; trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh và xuất khẩu ra nước ngoài, nâng cao thu nhập… Tất cả những thay đổi tiến bộ này đang chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, cải thiện cuộc sống cho nông dân; từng bước góp phần xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, tiến tới nông thôn văn minh hiện đại, đưa mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại sớm thành hiện thực.

Thu Hà

Ngày đăng: 16/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*