KINH TẾ - NÔNG NGHIỆP

Lập Thạch tiếp tục duy trì phát triển chăn nuôi

 

Trong năm qua mc dù kinh tế b nh hưởng nhiu do dch bnh, song song vi công tác phòng chng dch bnh Covid-19, huyn Lp Thch đã ch đạo các ngành chc năng và các xã, th trn thc hin nhiu gii pháp để duy trì phát trin chăn nuôi.

Mô hình nuôi cá lng trên sông Phó đáy ca hi viên ph n xã Thái Hòa

Xác định chăn nuôi là mũi nhn và tr thành lĩnh vc chính trong sn xut nông nghip, huyn Lp Thch đã ch đạo các địa phương tp trung xây dng và thc hin các d án, mô hình mi nâng cao cht lượng đàn gia súc, gia cm; áp dng tiến b KHKT rng rãi trong chăn nuôi; tp trung phát trin các ging vt nuôi mi có hiu qu kinh tế cao như: Bò lai sind, bò sa, ln hướng nc, gia cm siêu tht, siêu trng theo hướng công nghip, bán công nghip đi đôi vi các bin pháp phòng nga dch bnh, bo v môi trường và an toàn v sinh thc phm. Lp Thch đang duy trì phát trin chăn nuôi theo các phương thc: Chăn nuôi công nghip, chăn nuôi bán công nghip chiếm Tái cơ cu nông nghip đẩy mnh phát trin chăn nuôi, hướng ti phát trin an toàn, bn vng, Lp Thch đã tp trung phát trin 3 loi vt nuôi có thế mnh ln địa phương, đó là ln, bò và gia cm. Để duy trì phát trin chăn nuôi, các cp, các ngành, cơ quan chuyên môn ca huyn luôn đặt công tác phòng, chng dch bnh lên hàng đầu. Chú trng công tác tuyên tuyn, tp hun k thut chăn nuôi, phòng, chng dch bnh. T chc tiêm phòng vacxin phòng dch, bnh cho đàn gia súc, gia cm theo định k. Thc hin qun lý cht cht lượng ngun ging, thc ăn, kim soát vn chuyn, giết m, bo qun và chế biến sn phm chăn nuôi Huyn ch đạo các xã, th trn trin khai tiêm phòng vc xin cho đàn gia súc, gia cm và kh trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đạt trên 70%  ̉ng đàn. Tiến hành phun kh trùng tiêu độc 20 xã, th trn vi tng s 12.655 h chăn nuôi và 29 ch và t đim kinh doanh.

Mô hình nuôi chim b câu ca hi viên ph n xã Quang Sơn

Khuyến khích, hướng dn người chăn nuôi đảm bo an toàn sinh hc, chăn nuôi sch theo quy trình VietGap, gim thiu tác động xu ti môi trường, tiến ti mt nn nông nghip sch. Trong năm 2021 huyn ch đạo cơ quan chuyên môn phi hp vi UBND các xã khảo sát, xây dng các mô hình trình din, th nghim, tiêu biểu như: kho sát trin khai xây dng mô hình nuôi trai nước ngt ly ngc ti các xã Văn Quán, Đồng Ích, Hp Lý; mô hình gim thiu ô nhim môi trường trong chăn nuôi bng chế phm sinh hc; mô hình phát trin chui sn xut tiêu th sn phm chăn nuôi ln thương phm theo hướng VietGAP; mô hình ứng dng h thng cm biến kim soát các yếu t môi trường nước trong nuôi cá nước ngt thâm canh cao; nuôi cá lng giá tr cao gn vi liên kết tiêu th sn phm.

Vào thi đim gia năm, bnh Viêm da ni cc xut hin ti 619 h chăn nuôi ti 20 xã, th trn vi 986 con trâu, bò mc bnh, trong đó có 12 con đã b chết. UBND huyn đã ch đạo các cơ quan chuyên môn trin khai 08 lp tp hun, tuyên truyn cho các h chăn nuôi trâu bò trên địa bàn huyn, vi gn 1.000 người tham gia; nhiu h dân đã ch động tiêm phòng s trâu, bò hin có ca gia đình theo đúng hướng dn. Đến nay, đã có trên 7.400 con trâu, bò ca các h chăn nuôi đã được tiêm vc xin viêm da ni cc, đã cha khi 974 con. Hin nay tình hình dch bnh đã cơ bn đã được giám sát khng chế, góp phn duy trì phát trin chăn nuôi trên địa bàn. Hin nay toàn huyn có 4.993 con trâu, tăng 27 con so vi cùng k (SCK); đàn bò 23.512 con, tăng 62 con SCK; đàn gia cm 1.587,4 nghìn con, tăng 453,3 nghìn con =139,97% SCK; đàn ln 96.283 con, tăng 24.283 con = 133,7% SCK. Sản lượng thịt hơi xut chung gia súc, gia cm đều tăng SCK, c th: đàn trâu 497,8 tấn, tăng 16 tấn SCK; đàn bò 1.372 tấn, tăng 36 tấn SCK; đàn ln 14.782,5 tấn, tăng 922,5 tấn SCK; đàn gia cm 5.074,6 tấn, tăng 449,5 tấn SCK. 

Bên cnh vic duy trì phát trin chăn nuôi gia súc, gia cm sn xut thì nuôi trng thu sn được duy trì n định, các ging cá mi có năng sut, cht lượng cao được đưa vào sn xut; din tích nuôi thâm canh được áp dng rng rãi như mô hình nuôi cá rô phi đơn tính, mô hình nuôi cá chép, mô hình nuôi cá lng ti sông Phó Đáy xã Thái Hòa, ti đập Đồng M xã Lin Sơn và nuôi cá chép giòn, trm giòn ti xã Thái Hòa được nhân tiếp tc phát trin. Tng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 796ha với sn lượng ước đạt 1.616 tn =105%, tăng 81,4 tn SCK. Năm 2021 tng giá chăn nuôi toàn huyn ước đạt 1.337,8 t đồng.

Trong thi gian ti, huyn tiếp tc xác định chăn nuôi là mũi nhn trong kinh tế nông nghip. Chuyn t chăn nuôi quy mô h gia đình, nh l, phân tán sang chăn nuôi trang tri, tp trung ngoài khu dân cư theo vùng và xã trng đim; khuyến khích chăn nuôi theo hình thc công nghip và công ngh cao, an toàn dch bnh và an toàn thc phm. Cơ cu li ngành chăn nuôi gn vi ng dng tiến b k thut tăng năng sut, cht lượng đàn vt nuôi để đảm bo ngun cung thc phm; phát trin nuôi trng thy sn theo hướng bn vng, hiu qu. Thí đim giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện xây dng h tng k thut vùng nuôi trng thy sn tp trung tại các xã phía Nam ca huyn.

Thanh Hương

 

Ngày đăng: 26/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*