KINH TẾ - NÔNG NGHIỆP

Lập Thạch thực hiện các cơ chế trong phát triển trồng trọt

 

Trong nhng năm qua, huyn Lp Thch đã phi hp vi các cơ quan chc năng thc hin các cơ chế h tr phát trin sn xut hàng hóa trong lĩnh vc trng trt, qua đó to động lc thúc đẩy cho sn xut hàng hóa ca huyn, góp phn nâng cao thu nhp trên mt đơn v din tích cho người dân.

Thi gian qua, mc dù nh hưởng dch bnh Covid-19, song song vi nhim v chng dch, huyn Lp Thch cũng đã đẩy mnh công tác tuyên truyn vn động bà con nông dân gieo trng hết din tích để đảm bo an ninh lương thc. Chính vì vy mà năm 2021 toàn huyn gieo trng được 12.401,44 ha, đạt 102,2% KH, tăng 277,7 ha so vi cùng k (trong đó: cây lúa 6.789,7ha; cây ngô 1.824,2 ha; cây khoai, sắn: 895,7ha; cây có hạt chứa dầu 845,3ha; rau, đỗ, hoa, cây cảnh 1.011,8 ha; cây hàng năm khác 882,4ha). T l ging lúa cht lượng cao đạt trên 70% tng din tích gieo trng lúa toàn huyn, các cây trng có giá tr kinh tế cao được phát trin theo hướng sn xut hàng hóa. Cơ gii hóa trong các khâu làm đất bng máy chiếm trên 90%, thu hoch lúa bng máy đạt trên 80% din tích. Thc hin cp h tr cho 20 xã, th trn vi tng s 50.050 gói thuc dit chut, góp phn hn chế thp nht s gây hi ca chut đối vi đời sng và sn xut nông nghip. Phi hp vi Đại hc Nông lâm Thái Nguyên trin khai các ni dung Đề án thc hin Ngh quyết Đại hi Đảng b huyn ln th XXI v phát trin nông nghip hàng hóa giá tr kinh tế cao giai đon 2020-2025. Triển khai sản xuất cây hàng hóa vụ Đông =132,8 ha Bđỏ tại xã Đồng Ích, Bàn Giản. Tng sn lượng lương thực năm 2021 đạt 49.070 tn = 103.9% SCK, tăng 1.857 tn so vi cùng k (trong đó: sản lượng cây lúa đạt 40.827 tấn; cây ngô 8.242 tấn; cây khoai 4.210,4 tấn; cây sắn: 6.127 tấn). Năng sut các loi cây trng ch yếu tăng nhẹ và duy trì ổn định so vi cùng k 2020, năng sut lúa đạt 60,31t/ha =102,4% SCK.  

Tiếp tc phi hp vi các địa phương trin khai Chương trình mi xã mt sn phm (OCOP). Đến nay, UBND tnh đã cp giy chng nhn cht lượng sn phm OCOP cho 04 sn phm ca Lp Thch là: Thanh Long rut đỏ, tương nếp Tiên L, xúc xích Bình Minh và tht ln quế Bình Minh. UBND huyn đang tiếp tc đề ngh UBND tnh công nhn cho sn phm Cá thính Lp Thch, dm cao cp Thy Phương, dăm bông ca HTX Bình Minh. Đây là động lc mi phát trin kinh tế nông thôn trên địa bàn huyn, đặc bit là sn phm Thanh Long rut đỏ Lp Thch được UBND tnh Vĩnh Phúc phê duyt nm trong danh sách sn phm OCOP được đánh giá phân hng cht lượng 3 sao. 

Tiếp tc ch đạo trin khai các ni dung ca "Chương trình thí đim đầu tư phát trin vùng sn xut Thanh Long rut đỏ bn vng phc v xut khu và tiêu th ni địa theo mô hình chui liên kết sn xut - tiêu th ti huyn Lp Thch". Đến nay, đã trng mi đủ din tích được duyt là 200 ha; h tr xong các ni dung tr bám, ging, phân bón cho người dân và HTX, đạt 100% KH; ci to 59,713 ha/100ha đạt 59,91% KH; h tr lp đặt h thng tưới nh git được cho 114,8 ha; xây dng 10km đường giao thông ni vùng; thành lập được 5 HTX, xây dựng 9 vùng sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) = 38,42ha; thực hiện hỗ trợ phân bón năm thứ 2 và hướng dn các h dân chăm sóc din tích Thanh Long đã trng mi, nhìn chung vic chăm sóc đạt theo yêu cu k thut ca chương trình.

Trong thi gian ti, huyn Lp Thch tiếp tc thc hin tt các gii pháp đẩy mnh tái cơ cu ngành nông nghip. Tp trung ch đạo, tuyên truyn sâu rng để tiếp tc thc hin các ni dung Chương trình phát trin Thanh Long rut đỏ trên địa bàn đảm bo hiu qu. Tp trung chuyn đổi cơ cu cây trng theo hướng đa dng hóa các loi cây, chú trng phát trin các loi rau, cây ăn qu,... đối vi nhng vùng trng lúa kém hiu qu chuyn sang trng các loi cây có giá tr kinh tế cao; tuyên truyn, vn động nông dân sn xut cây v Đông đạt din tích ti đa. Nghiên cu xây dng mô hình sn xut rau qu an toàn theo VietGAP. Khuyến khích, to điu kin cho các t chc, cá nhân trong vic cho thuê, gom rung, phát trin sn xut hàng hóa, to điu kin để thu hút các doanh nghip vào đầu tư sn xut nông nghip ti huyn. Trin khai quy hoch vùng trng trt hàng hóa tp trung. Các ngành phc v nông nghip t chc tt vic chuyn giao KHKT, cung ng ging, phân bón và vt tư nông nghip. Làm tt công tác d thính, d báo, hướng dn nông dân phòng tr sâu bnh cho cây trng.

Thanh Hương

Ngày đăng: 26/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*