THỜI SỰ TỔNG HỢP

Lập Thạch xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu quả

 

Với mục tiêu công tác cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Huyện Lập Thạch đã tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung trong cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Huyện Lập Thạch xây dựng mục tiêu cụ thể trong công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung vào 06 nội dung, gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Một trong nội dung được huyện quan tâm chú trọng là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước. Để thực hiện tốt, huyện tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết và tối ưu quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với mục tiêu thực hiện phi địa giới hành chính trên môi trường điện tử và đa dạng hóa phương thức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu có tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 20%, 15%; giai đoạn 2022-2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đặc biệt chú trọng, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%; 90% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời.

Để hoàn thành được những mục tiêu đề ra trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025, huyện Lập Thạch tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản triển khai, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và của huyện. Xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bố trí đủ nguồn lực (cán bộ, công chức, viên chức, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị...) để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo cấp trên. Cùng với đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện. Từ đó góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 24/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục