THỜI SỰ TỔNG HỢP

Lập Thạch thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng

 

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được huyện Lập Thạch quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời ngăn chặn và xử lý những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Chính quyền.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, huyện Lập Thạch  đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời xây dựng kế hoạch phòng, chống hàng năm và tổ chức thực hiện, gắn liền với việc học tập và làn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong mỗi cán bộ đảng viên, công chức, người lao động.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tổ chức đồng bộ có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, qua đó tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức nâng cao ý thức chấp hành Luật Phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Thời gian qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được các phòng, ngành, địa phương trong huyện tổ chức thực hiện, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Nội dung tuyên truyền được tổ chức trọng tâm trọng điểm bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng và thường xuyên, liên tục.

Song song với đó, hàng năm huyện thường xuyên chỉ đạo, ban hành, rà soát, sử đổi, bổ sung các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế ban hành văn bản… Đồng thời xem việc đẩy mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước; triển khai thực hiện các văn bản quy định về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện dân chủ công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật.

Một trong những nội dung nhằm phòng ngừa tham nhũng được huyện triển khai thực hiện hàng năm đó là kê khai kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Năm 2021, 100% số người phải thực hiện kê khai kiểm soát tài sản, thu nhập đúng theo quy định.

Công tác thanh tra kiểm tra cũng được xác định là yếu tố quan trọng phòng ngừa tham những, huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra về thực hiện Luật Khiếu nại tố cáo; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, lấy ngăn ngừa làm chính, nên thời gian qua trên địa bàn huyện không có vụ việc liên quan tới tham nhũng. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, huyện tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức vi phạm. Cùng với đó, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát xung đột lợi ích; xây dựng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng cho cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng chế độ, định mức tiêu chuẩn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo khoa học, hợp lý, phù hợp với chuyên môn đào tạo, vị trí việc làm; thực hiện minh bạch kê khai tài sản, thu nhập… Thực hiện công tác cải cách hành chính, đổi mới công nghệ và phương thức thanh toán, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết kịp thời tố cáo hành vi tham nhũng, thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 17/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục