THỜI SỰ TỔNG HỢP

Quang Sơn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

 

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh giản biên chế và nâng cao chất lượng độỉ ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021 (Đề án 01), trong những năm qua, Đảng ủy xã Quang Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đề án 01 được xem là cuộc "cải cách" nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án và xây dựng Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 22/8/2017 triển khai thực hiện đề án. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Đề án tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các hội nghị họp Ban Chấp hành, Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng, các Hội nghị của các ngành, đoàn thể và các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ... nhằm tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị cao đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện Đề án. Trong quá trình triển khai thực hiện gắn với Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), bảo đảm lộ trình đề ra.

Sau 05 năm thực hiện Đề án 01, Quang Sơn sắp xếp giảm được 02 đơn vị hành chính thôn từ 12 xuống còn 10 thôn; giảm 71 cán bộ hợp đồng không chuyên trách ở thôn còn 48 người/10 thôn. Năm 2017, giảm 18 Chi bộ xuống còn 16 Chi bộ (có 12 chi bộ nông thôn, 04 chi bộ Trường học, giải thể 02 Chi bộ là: Chi bộ Cơ quan và Chi bộ Quân sự); giảm 04 đồng chí cấp ủy cấp thôn còn 48 người/10 thôn. Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/HĐND của HĐND tỉnh, Đảng bộ xã tiếp tục giảm còn 14 Chi bộ (10 chi bộ nông thôn, 03 Chi bộ Trường học và 01 Chi bộ Công an xã); cấp ủy còn 42 đồng chí (giảm tiếp 06 đồng chí).

Việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã được đảm bảo theo đúng tiêu chí Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đến nay, số cán bộ, công chức ở cấp xã kiêm nhiệm các chức danh HĐKCT có 09 người (trước khi thực hiện Đề án là 10 người); số người không phải là CB,CC ở cấp xã đảm nhiệm các chức danh HĐKCT là 8 người (giảm 13 người). Đối với cấp thôn, sau khi thực hiện Đề án, số người HĐKCT ở thôn giảm còn từ 119 người xuống còn 48 người.

Song song với sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế, Quang Sơn từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong giai đoạn 2016 – 2021, Đảng bộ đã cử 06 đồng chí đi đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, 09 đồng chí đào tạo về lý luận chính trị, 35 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Do được đào tạo, bồi dưỡng về mọi mặt, nên chất lượng cán bộ cơ sở được nâng lên rõ dệt. Hiện nay 100% các đồng chí Đảng ủy viên có trình độ THPT; về trình độ chuyên môn: 01 Thạc sĩ (chiếm 6,67%); 13 Đại học (chiếm 86,66%); 01 Cao đẳng (chiếm 6,67%); về Lý luận chính trị: 01 Cao cấp; 14 Trung cấp. Quy trình công tác cán bộ được đặc biệt chú trọng đổi mới đồng bộ để tăng cường tính khách quan, minh bạch. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã thực hiện 07 lượt luôn chuyển cán bộ trong nội bộ đơn vị, địa phương; tiếp nhận 01 đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm được Đảng ủy thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Đề án 01-ĐA/TU, Đảng ủy xã Quang Sơn cũng gặp phải những khó khăn, vướng mắc như: Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức kiêm nhiệm theo Đề án số 01-ĐA/TU, Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND dẫn dến xã không có đủ người làm việc trong khi khối lượng công việc đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng công việc, thời gian thực hiện nhiệm vụ; nguồn kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu để thực hiện các nhiệm vụ; việc lựa chọn cán bộ HĐKCT gặp nhiều khó khăn do phụ cấp còn thấp trong khi phải đảm nhận nhiều công việc…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Phan Giang Nam cho biết: Sắp xếp tổ chức bộ máy là một việc làm khó, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân và đặc biệt là vấn đề tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức. Do đó chúng tôi luôn thận trọng, làm từng bước, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng tạo sự đồng thuận thống nhất cao trước khi đưa ra các biện pháp, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi cũng rút ra một số kinh nghiệm đó là: Phải bám sát các chủ trương, nghị quyết, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quá trình thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế phải được tiến hành công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng, đảm bảo hợp tình, hợp lý; đặt quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lên hàng đầu; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. 

Thanh Ngân

Ngày đăng: 11/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục