THỜI SỰ TỔNG HỢP

Huyện ủy Lập Thạch tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm (2015 – 2020); 5 năm thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy; 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của BCH TW Đảng khóa IX

 

Sáng 7/10, Huyện ủy Lập Thạch tổ chức công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm (2015 – 2020); 5 năm thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy; 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của BCH TW Đảng khóa IX. Các đồng chí: Hà Đình Nhã, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Tuệ Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đảng bộ huyện Lập Thạch có 59 chi, đảng bộ cơ sở với trên 8.668 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp uỷ Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt coi trọng xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hằng năm, ban hành các nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lựa chọn những vấn đề trọng tâm có tính đột phá để tổ chức thực hiện. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 08 Nghị quyết, 09 Quy chế, 03 Đề án, 07 Quy định, 29 Chỉ thị, 20 Chương trình, 128 Kế hoạch, 12 Hướng dẫn, 1.021 Công văn, 21 Thông tri, 435 báo cáo, 2.528 Quyết định, 709 Thông báo kết luận. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ. Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, coi đây là một trong những động lực của công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 5 năm qua, cấp ủy cơ sở đã khen thưởng 359 tổ chức đảng, 4.168 cá nhân; Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thường xuyên 63 tổ chức đảng, 169 đảng viên; khen chuyên đề 19 tổ chức cơ sở đảng, 47 đảng viên; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 3.327 lượt đảng viên. 

Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Kết quả kinh tế tăng trưởng khá, bình quân hằng năm đạt 15,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm vượt mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 18/18 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Đến nay có 85% gia đình văn hóa, 75% thôn, TDP văn hóa; 100% số trường các bậc học đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60,47%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,05%; đạt mục tiêu 8 bác sỹ/1 vạn dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. Tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; triển khai đồng bộ các biện pháp, phòng nừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm và tệ nạn xã hội không để bị động, bất ngờ, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, huyện Lập Thạch đạt được nhiều kết quả quan trọng: Chấm dứt hoạt động của Công đoàn ngành GD cấp huyện và chuyển công đoàn các trường học về LĐLĐ huyện quản lý; tổ chức lại Trung tâm Hành chính công cấp huyện thành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; giải thể phòng Y tế huyện; giảm 03 trường THPT, 05 trường Tiểu học, 02 trường Mầm non và công đoàn ngành GD, tăng 01 trường THCS; giảm 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; giảm 25 thôn, TDP. Toàn huyện giảm 328 biên chế; giảm 1834/1828 người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, đến tháng 5/2021, tổng số người hoạt động không chuyên trách là 1.095 người; thực hiện nhất thể hóa một số chức danh cấp huyện, cấp xã.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của BCH TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, sau 20 năm, kinh tế tập thể của huyện Lập Thạch đã có những chuyển biến tích cực. Toàn huyện hiện có 60 HTX, trong đó có 26 HTX đang hoạt động, 34 HTX đã tạm ngừng và ngừng hoạt động. Doanh thu bình quân của HTX năm 2020 đạt 1.500 triệu đồng/HTX/năm; lãi bình quân của HTX đạt trên 536 triệu đồng/HTX/năm, tăng 300 triệu đồng/HTX so với năm 2011; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX đạt 30 triệu đồng/năm, tăng 19 triệu đồng so với năm 2011. Tổng số thành viên trong HTX ước đến 31/12/2020 có 780 người, số lao động thường xuyên là 1.120 người.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Đình Nhã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, đây là căn cứ để quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới; chú trọng phát triển đảng viên mới là nữ, người lao động trong khu vực nông nghiệp nông thôn, trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, trọng tâm là đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát; tiếp thu và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hiệu quả hoạt động của UBND; phát huy tốt vai trò, chức năng giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy, cụ thể hóa thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể, cá nhân, người đứng đầu bảo đảm đúng nguyên tắc. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Thực hiện tốt công tác phân công, bố trí, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, nhất là đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về tổ chức bộ máy theo Chương trình hành động số 49, 54 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2175 của UBND tỉnh; rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị trong quá trình sáp nhập, tổ chức sắp xếp để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp.

Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai kịp thời, có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, huyện về phát triển kinh tế đặc biệt là phát triển kinh tế tập thể, HTX. Chỉ đạo, hướng dẫn khu vực kinh tế tập thể,  HTX cần chủ động trong phòng chống dịch bệnh, cùng với tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa. Xây dựng mô hình hợp tác xã thương mại theo hướng dịch vụ đa ngành nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất đồng thời góp phần tiêu thụ nông sản cho nông dân. Chú trọng phát triển các ngành nghề, sản phẩm thế mạnh của địa phương, sản phẩm chủ lực có khả năng xuất khẩu. Chủ động tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, chương trình OCOP, liên kết với doanh nghiệp, HTX và các mô hình kinh tế khác, góp phần tăng cao thu nhập và tạo thêm nhiều việc làm mới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên và người lao động trong các HTX. Hình thành các mô hình HTX hoạt động với quy mô liên thôn, liên xã với những sản phẩm chủ lực của địa phương, gắn với xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX nhanh và bền vững.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã khen thưởng cho 21 tổ chức cơ sở đảng và 29 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm 2015-2020; khen thưởng cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 07/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục