VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lập Thạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể

 

Huyện Lập Thạch hiện có 154 di tích lịch sử văn hoá và di tích lịch sử cách mạng. Trong đó có 13 di tích được xếp hạng quốc gia, 61 di tích được xếp hạng cấp tỉnh và 80 di tích chưa xếp hạng. Những tài sản quý giá này luôn được các cấp, ngành trên địa bàn huyện nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị. Qua đó, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện là việc làm cấp thiết; huyện Lập Thạch đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện phân cấp quản lý, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng. Qua phân cấp, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa vật thể...

Các chiến sỹ Sư đoàn 312 cùng nhân dân thôn Xuân Trạch hăng hái tham gia tu bổ Tượng đài chiến thắng Xuân Trạch

Thực tế cho thấy, các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện đều được quản lý theo Luật Di sản văn hóa và quy định của pháp luật. Các di tích, danh thắng đều có Tiểu ban quản lý di tích với các thành viên liên quan từ xã đến thôn theo quy định. Đặc biệt, các Tiểu ban quản lý di tích đều xây dựng nội quy, quy chế hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Cùng với quản lý các di tích, việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trong những năm qua đã được huyện Lập Thạch hết sức quan tâm. Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn Ban quản lý các di tích thực hiện việc kiểm tra, sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai, bão lũ xảy ra có thể gây ảnh hưởng tới các di tích trên địa bàn. Thống kê cho thấy, đến nay toàn huyện đã có 149 lượt di tích trên địa bàn huyện được tu bổ, tôn tạo. Trong đó từ năm 2010 đến 2014, toàn huyện có 30/151 di tích được tu bổ tôn tạo có quy mô với tổng kinh phí hơn 53,7 tỷ đồng, gồm: 18 đình, 08 chùa; 02 đền, 02 miếu. Từ năm 2015 đến nay có 119 di tích được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí trên 50,5 tỷ đồng, chủ yếu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Các di tích tu bổ quy mô lớn và được nhà nước hỗ trợ kinh phí như: Di tích cấp quốc gia Đền thờ Trần Nguyên Hãn, xã Sơn Đông với tổng kinh phí 40 tỷ đồng, Đền thờ Nhà giáo Đỗ Khắc Chung 1,5 tỷ đồng, chùa Vĩnh Phúc 3 tỷ đồng; đình Sen Hồ, xã Thái Hòa 2,6 tỷ đồng; đình Ngõa, xã Văn Quán 300 triệu đồng; đình Đình Chu, xã Đình Chu 12 tỷ đồng; đền Đại Lữ, xã Đồng Ích 5 tỷ đồng; đình Tây Hạ, xã Bàn Giản 300 triệu đồng... Bên cạnh việc tu bổ, tôn tạo những di tích được nhà nước xếp hạng, các di tích chưa được xếp hạng cũng được các địa phương hết sức quan tâm và có nhiều biện pháp tu bổ, chống xuống cấp thường xuyên hàng năm bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đặc biệt, để phát huy các giá trị của di sản văn hóa vật thể, huyện Lập Thạch  thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát lập hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng. Tính đến tháng 8/2021, toàn huyện có 74 di tích được xếp hạng, trong đó xếp hạng cấp quốc gia là 13 di tích, xếp hạng cấp tỉnh là 61 di tích. Ngoài ra huyện cũng triển khai nhiều hoạt động khác để phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể trên địa bàn như: Rà soát, thống kê, đo đạc, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích, xây dựng kịch bản các lễ hội diễn ra tại di tích…

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và các cơ quan liên quan trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về văn hoá đã được các cấp phê duyệt.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 10/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*