HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Kiểm tra việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Ngày 30-31/8//2021 đoàn kiểm tra của Huyện ủy đã có buổi kiểm tra việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế làm việc; chương trình công tác toàn khóa; việc phân  công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của các đồng chí cấp ủy viên đối với Đảng ủy xã Hợp Lý, Xuân Lôi, Sơn Đông. Đồng chí Phạm Thị Thu Hường - TV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra làm Trưởng đoàn, cùng đi có các thành viên trong đoàn.

Sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng ủy các xã Hợp Lý, Xuân Lôi, Sơn Đông đã triển khai thực hiện việc xây dựng Quy chế làm việc của cấp uỷ ban hành và tổ chức thực hiện. Quy chế làm việc đã bám sát Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, tỉnh, huyện, chức năng, nhiệm vụ; mối quan hệ công tác của cấp ủy cấp xã; các quy định về phân cấp quản lý về công tác cán bộ...và tình hình thực tiễn của địa phương, thể hiện và phát huy được vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy; trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Chương trình công tác toàn khóa cấp ủy đã ban hành, đảm bảo về nội dung và thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Nội dung của chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy đã đề cập các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị cho cả nhiệm kỳ và từng năm. Cấp ủy đã bám sát Quy chế làm việc và lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên để thực hiện nghiêm việc phân công nhiệm vụ, các đồng chí cấp ủy viên nhìn chung đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao...

C:\Users\Administrator\Downloads\20210902_123153.jpg

Đoàn kiểm tra làm việc tại Đảng ủy xã Hợp Lý

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Thị Thu Hường  đề nghị Đảng ủy xã Hợp Lý, Xuân Lôi, Sơn Đông khắc phục những hạn chế đối với các nội dung được kiểm tra; thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, bổ sung chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.. Đề cao vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy và cấp ủy viên phụ trách, nhất là người đứng đầu. Đổi mới việc xây dựng và ban hành nghị quyết, đảm bảo nghị quyết có tính khả thi cao, phù hợp với đặc thù của địa phương.

C:\Users\Administrator\Downloads\20210902_123048.jpg

Đoàn kiểm tra làm việc tại Đảng ủy xã Xuân Lôi

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc, đảng viên trong  thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các đồng chí cấp ủy viên; kịp thời chỉ đạo các giải pháp khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các chế độ được quy định trong quy chế làm việc. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy cũng như sinh hoạt của các Chi bộ trực thuộc. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên…

Chi Lan

Ngày đăng: 07/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục