THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật

 

Trong những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch quan tâm thực hiện. Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tăng cường. Việc huy động, sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả, môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng. Đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm, nhiều mô hình tốt, cách làm hay về bảo vệ trẻ em đã và đang được triển khai thiết thực.

Huyện Lập Thạch hiện có 39.387 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 28,5% dân số của huyện. Trong đó trẻ em dưới 6 tuổi có 13.205 trẻ, 100% trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện được cấp thẻ BHYT.

Với mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em trên địa bàn huyện; phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 3,5%;  100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi; trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp. Định hướng đến năm 2030 huyện Lập Thạch phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 3%; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

Với mục tiêu, định hướng cụ thể, huyện Lập Thạch đề ra nhiều giải pháp để phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn. Huyện chú trọng triển khai có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm nhằm hỗ trợ trẻ em và gia đình cải thiện cuộc sống. Tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; tăng cường phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em ở các cấp, các ngành đặc biệt là cấp cơ sở, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động, xây dựng và triển khai mạng lưới phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em gắn với hệ thống bảo vệ trẻ em. Hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp. Triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em trên địa bàn.

Bằng các giải pháp thiết thực trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật, trong những năm qua trên địa bàn huyện Lập Thạch không có lao động trẻ em trái quy định của pháp luật, công tác phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em trên địa bàn được thực hiện tốt .

Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 05/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*