HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Đảng bộ huyện Lập Thạch chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ là gốc của công việc”. Thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Tỉnh ủy về công tác cán bộ, những năm qua, Đảng bộ huyện Lập Thạch luôn chú trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, 8, 9,10,11,12,13,14 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; học tập, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo bám sát chủ trương, quan điểm, quy định của Trung ương, tỉnh luôn kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo, đảm bảo các yêu cầu, tập trung vào những vấn đề lớn, cốt lõi, những giải pháp chủ yếu, sát với tình hình địa phương, đơn vị, như: Quy định số 03-QĐi/HU, ngày 24/12/2018 về phân cấp quản lý cán bộ huyện Lập Thạch; Quy định số 04-QĐi/HU, ngày 24/12/2018 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy định số 05-QĐi/HU, ngày 24/12/2018 về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử… nên quá trình tổ chức thực hiện đã đảm bảo được mục đích, yêu cầu trong thực hiện các nghị quyết, quy định về công tác cán bộ. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện xây dựng rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các nhiệm kỳ, đảm bảo nguồn nhân sự và cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ tạo tiền đề chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Đã chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch. Hàng năm. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với các cơ quan của tỉnh và chỉ đạo các ban, đoàn thể của huyện tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên của huyện. Chỉ tính từ năm 2018 đến tháng 5/2021, huyện đã cử 20 đồng chí tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị (tập trung 06, không tập trung 11; hoàn chỉnh kiến thức 03); phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 03 lớp trung cấp lý luận chính trị với 208 học viên, mở 04 lớp Đảng ủy cơ sở với 671 học viên; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở 3 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Bí thư Đảng ủy cơ sở với 180 học viên…

Huyện luôn chú trọng công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm cán bộ và thực hiện theo đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình 05 bước, các thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử cán bộ. Từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2021 đã bổ nhiệm 11 cán bộ, bổ nhiệm lại 11 cán bộ lãnh đạo trưởng, phó phòng, ban, đoàn thể và tương đương; giới thiệu ứng cử đối với 127 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để bầu giữ các chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền, trưởng MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở; trưởng, phó các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện; 553 nhân sự tham gia ứng cử cấp ủy cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; 188 cán bộ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Chỉ đạo đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ nhất là luân chuyển từ huyện xuống cơ sở, điều động cán bộ chủ chốt giữa các địa phương, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ rèn luyện, trưởng thành, khắc phục tình trạng cục bộ trong công tác cán bộ. Đến tháng 5/2021, trên địa bàn huyện có 08 xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không là người địa phương (04 cán bộ huyện luân chuyển về xã, 04 cán bộ chủ chốt điều động giữa các xã), trong đó có 07 xã, thị trấn có Bí thư cấp ủy không là người địa phương đạt 35% (Mục tiêu Nghị quyết đến năm 2025, phấn đấu có 30% số xã, thị trấn có bí thư cấp ủy không là người địa phương). Tại Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, 100% các đồng chí được luân chuyển, điều động đều trùng cử với tỷ lệ phiếu cao, trong đó có những đồng chí trúng cử với tỷ lệ 100%. Thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 02 xã, thị trấn: Xuân Lôi, Thị trấn Hoa Sơn. Bố trí bí thư cấp ủy là Chủ tịch HĐND tại 08 đơn vị, Phó Bí thư cấp ủy là Chủ tịch HĐND tại 09 đơn vị. Đồng thời, điều động công chức chuyên môn giữa các xã và chuyển vị trí công tác giữa các công chức trong một đơn vị công tác.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách về công tác cán bộ như đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nghỉ hưu, thôi việc; chính sách về tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức được đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ tháng 5/2018 đến nay, đã chỉ đạo giải quyết chế độ chính sách đối với 25 cán bộ xin nghỉ công tác theo Nghị quyết số 31-NQ/HĐND, số 37-NQ/HĐND của HĐND tỉnh; Nghị định số 26-NĐ/CP; xét nâng lương thường xuyên, nâng  phụ cấp thâm niên, nâng lương trước hạn, chuyển ngạch đối với 57 lượt cán bộ, công chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68-NĐ/CP của khối Đảng, Đoàn thể Huyện ủy. Đồng thời chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, kịp thời công tác thi đua khen thưởng trong toàn Đảng bộ huyện.

Nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ đó là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực theo Đề án 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chương trình hành động số 49-CTr/TU, ngày 30/01/2018 và Chương trình hành động số 54-CTr/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh… bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao về chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Kết quả, đến nay toàn huyện đã giảm 03 đầu mối cấp huyện (Phòng Y tế huyện, Đài truyền thanh huyện, Trung tâm Dân số); giảm 25 thôn, tổ dân phố; giảm 10 trường ở các cấp học. Đã ủy quyền cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện quản lý một số hội đặc thù cấp huyện. Tăng cường kiêm nhiệm và nhất thể hóa một số chức danh, thí điểm một số mô hình mới: Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện… Giảm 130 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước; giảm 1.834 cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, đạt 100,32% (trong đó cấp xã 327/327, cấp thôn 1.507/1.501 người so với kế hoạch). Đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn sau khi thực hiện Đề án tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Chỉ đạo và thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm, từ năm 2018 đến tháng 5/2021 đã gợi ý kiểm điểm đối với 96 tập thể, 32 cá nhân. Thực hiện việc đánh giá xếp loại dân chủ, đa chiều, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đề đánh giá cán bộ. Năm 2020, Đảng bộ huyện có 93,3% tổ chức cơ sở đảng, 89% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm ngày càng dân chủ, thực chất và thể hiện tính phân loại rõ rệt.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Lập Thạch tiếp tục thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, gắn việc đánh giá cán bộ với rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn 2025 - 2030. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo. Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030. Chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường thực hiện mô hình kiêm nhiệm, nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong công tác giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Thúy Ngân

Ngày đăng: 29/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục