THỜI SỰ TỔNG HỢP

Lập Thạch sau 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII

 

Sau 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 08/3/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 2549/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh vào tình hình thực tế ở địa phương đã đem lại nhiều lợi ích mang tính tích cực, góp phần đổi mới tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nghiệp về đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước, góp phần tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao trách nhiệm công vụ, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trí sáng tạo của con người... hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, phát triển, áp dụng khoa học - công nghệ mới tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Để Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016, Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt các văn bản, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của huyện về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân... Đồng thời, UBND huyện cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện việc áp dụng để đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động. Các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình phù hợp với đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Một trong những nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII được huyện Lập Thạch làm tốt đó là  thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động, hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. UBND huyện phối hợp, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; phối hợp giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính; thường xuyên chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc của các phòng, ban, cán bộ công chức trong việc giải quyết công việc liên quan tới doanh nghiệp; sẵn sàng lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tổ chức rà soát các thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính; đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục, tài liệu không cần thiết, bổ sung, chỉnh sửa các thủ tục hành chính cho phù hợp với các quy định mới do Trung ương, tỉnh ban hành. Bên cạnh đó, Huyện đã chọn lựa cán bộ tiếp công dân có đủ trình độ, đạo đức, tận tình hướng dẫn giúp đỡ công dân, doanh nghiệp đến thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính. Tiến hành lựa chọn một số thủ tục hành chính có tính chất đơn giản để tiến hành thí điểm cắt giảm thời hạn giải quyết đến mức ngắn hơn theo quy định của pháp luật như lĩnh vực đăng ký kinh doanh, một số thủ tục trong lĩnh vực đất đai,… qua đó các hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trả trước thời hạn quy định giúp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân rút ngắn được thời gian chờ đợi.

Đặc biệt để hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB  trên địa bàn, huyện Lập Thạch đã công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu về mặt bằng sản xuất thuê đất, phục vụ sản xuất, kinh doanh trên cơ sở phù hợp quy hoạch; đồng thời chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện như: Nhà máy sản xuất vật liệu, nguyên liệu gốm sứ xây dựng của Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ tại khu CN Thái Hòa - Liên Hòa - TT Hoa Sơn (khu vực II); Nhà máy gạch Lập Thạch của Công ty TNHH Lập Thạch; cụm Công nghiệp Á Mỹ, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Thời trang quốc tế Chang An (HOOPLUN) cụm Công nghiệp Đình Chu, Văn Quán. Hoạt động hỗ trợ trực tiếp vào đầu tư đổi mới máy móc thiết bị của huyện đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã giúp các đơn vị mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại hơn, làm giảm giá thành sản phẩm, cải thiện sức lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, an toàn hơn cho người công nhân vận hành, đem lại lợi ích cho đơn vị sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển ổn định.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, thời gian tới huyện Lập Thạch tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung phát triển sản xuất, trọng tâm là phát triển công nghiệp – dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh; khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Thực hiện giải quyết việc làm cho người lao động, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – thể thao, tăng mức cung ứng các dịch vụ cơ bản và phúc lợi xã hội để tăng mức hưởng thụ và nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư về đầu tư tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Tuyên truyền và thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu thế mới.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 29/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục