ĐANG MỜI THẦU

Duy trì chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210755024 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210729187

Tên KHLCNT

Duy trì chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Bên mời thầu

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Duy trì chăm sóc cây xanh khuôn viên trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Duy trì chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh giao dự toán hàng năm cho Văn phòng UBND tỉnh

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

36 Tháng

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

20/07/2021 17:35

Đến ngày

30/07/2021 17:35

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

30/07/2021 17:35

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

3.797.450.000 VND (Ba tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

56.000.000 VND (Năm mươi sáu triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Nguồn:vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 22/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục