THỜI SỰ TỔNG HỢP

Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tai nạn, tệ nạn xã hội huyện Lập Thạch

 

Mi đây, Đoàn kim tra ca Ban Ni chính Tnh y do đồng chí Hà Quang Tiến, y viên Ban Thường v, Trưởng Ban Ni chính Tnh y làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kim tra công tác lãnh đạo, ch đạo và thc hin vic tiếp nhn, phân loi, x lý tin báo, t giác ti phm; vic khi t, điu tra, truy t, xét x các v án v tai nn, t nn xã hi huyn Lp Thch. Cùng đi có đồng chí Bùi Th Thu Hng, TUV, Phó Trưởng Ban Ni chính Tnh y và lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuc Ban Ni chính Tnh y. V phía huyn, có đồng chí Nguyn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trc Huyn y, Ch tch HĐND huyn; đồng chí Phan Tu Minh, Phó Bí thư Huyn y, Ch tch UBND huyn; các đồng chí Trưởng Công an huyn, Chánh Văn phòng Huyn y, Phó Ch nhim UBKT Huyn y, Vin trưởng Vin kim sát nhân dân huyn, Chánh án Tòa án nhân dân huyn.

Ti Hi ngh, đồng chí Bùi Th Thu Hng, TUV, Phó Trưởng Ban Ni chính Tnh y đã công b quyết định ca Ban Ni chính Tnh y v kim tra công tác lãnh đạo, ch đạo và thc hin vic tiếp nhn, phân loi, x tin báo, t giác ti phm; vic khi t, điu tra, truy t, xét x các v án v tai nn, t nn xã hi đối vi Ban Thường v Huyn y Lp Thch.

Đại din Huyn y Lp Thch đã báo cáo kết qu công tác lãnh đạo, ch đạo và thc hin vic tiếp nhn, phân loi, x lý tin báo, t giác ti phm; vic khi t, điu tra, truy t, xét x các v án v tai nn, t nn xã hi trên địa bàn huyn Lp Thch. Theo đó, nhng năm qua, Huyn y Lp Thch đã ch đạo, quán trit thc hin nghiêm các ngh quyết, ch th ca Trung ương, tnh v công tác đảm bo an ninh trt t, phòng, chng tai, t nn xã hi; hàng năm, Huyn y ban hành các văn bn lãnh đạo, ch đạo, yêu cu các cp y, chính quyn, cơ quan, đơn v tiếp tc t chc quán trit và trin khai nghiêm túc, có hiu qu; ch đạo sơ kết, tng kết các ch th, ngh quyết ca Trung ương, tnh; kp thi khen thưởng, biu dương các tp th, cá nhân tiêu biu trong thc hin tt các ch th, ngh quyết ca Trung ương, tnh v gi gìn an ninh trt t, phòng chng ti phm, tai nn, t nn xã hi; tăng cường tuyên truyn, ph biến pháp lut như: Lut hình s; An toàn giao thông đường b; phòng, chng ma túy UBND huyn xây dng các ch th, kế hoch phòng chng tai, t nn xã hi; các đoàn th các cp ca huyn trin khai thc hin các kế hoch, chương trình phi hp vi các cơ quan t tng trong tuyên truyn, phòng, chng tai, t nn xã hi; đặc bit, phát huy vai trò ca các cơ quan điu tra, kim sát, xét x trong tiếp nhn, phân loi, x lý tin báo, t giác ti phm; khi t, điu tra, truy t, xét x các v án v tai nn, t nn xã hi trên địa bàn. T ngày 01/01/2017 đến 30/6/2021, tiếp nhn, phân loi, x lý tin báo, t giác ti phm v tai, t nn xã hi (v tai nn giao thông, đánh bc, mi dâm): 188 tin; thuc thm quyn 186 tin báo, không thuc thm quyn: 02 tin báo (chuyn đơn v khác). Kết qu x lý: S v x pht hành chính: 0, s v x lý hình s (khi t v án hình s): 87 tin báo, s v không khi t v án hình s: 98 tin báo, s v còn tn đọng chưa x lý: 01. Khi t, điu tra ti phm v tai nn, t nn xã hi, trong đó: Các v, vic v tai nn giao thông: 113 tin báo, s người chết 77 người; s người b thương 68 người; thit hi v tài sn ước tính khong 570.000.000đ. Trong đó: X lý hành chính 0 v/0 đối tượng, x lý hình s 40 v = 42 b can, ra quyết định không khi t v án hình s: 72 tin báo. Các v, vic v đánh bc: S tin báo, t giác: 72 tin; bt gi: 72 v, tang vt thu gi: 489.480.000đ và mt s dng c phc v vic đánh bc, trong đó: x lý hành chính: 0 tin báo/0 đối tượng, x lý hình s: 47 tin báo = 177 b can

Hi ngh đã nghe ý kiến phát biu ca các thành viên Đoàn kim tra, ý kiến gii trình ca đại din các cơ quan điu tra, kim sát, xét x ca huyn đối vi các vn đề mà thành viên Đoàn kim tra quan tâm.

Kết lun bui làm vic, đồng chí Hà Quang Tiến, y viên Ban Thường v, Trưởng Ban Ni chính Tnh y, Trưởng Đoàn Kim tra đã đánh giá cao công tác chp hành quyết định kim tra, chun b đầy đủ h sơ, báo cáo đáp ng yêu cu ca Đoàn kim tra. Đồng thi, đồng chí cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, ch đạo và thc hin vic tiếp nhn, phân loi, x lý tin báo, t giác ti phm; vic khi t, điu tra, truy t, xét x các v án v tai nn, t nn xã hi ca huyn Lp Thch. Đề ngh Ban Thường v Huyn y Lp Thch tiếp tc tăng cường công tác lãnh đạo, ch đạo đối vi lĩnh vc này, góp phn quan trng trong vic n định tình hình an ninh trt t trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hi ca huyn ngày càng phát trin.

Thúy Ngân

Ngày đăng: 20/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục