HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Phụ nữ Lập Thạch thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

 

Thi gian qua, để thc hin Cuc vn động (CVĐ) “Xây dng gia đình 5 không, 3 sch”, các cp hi ph n huyn Lp Thch đã trin khai nhiu hot động, cách làm sáng to, phù hp vi thc tế ca cơ s, tng bước nâng cao nhn thc và cht lượng cuc sng ca cán b, hi viên, góp phn cùng địa phương gi vng các tiêu chí xây dng nông thôn mi (NTM) và xây dng NTM nâng cao.

Hi LHPN huyn Lp Thch hin  có 25.718 hi viên, sinh hot  20 cơ s Hi và 02 đơn v trc thuc (gm Công an huyn và Ban Ch huy Quân s huyn). Thc hin Cuc vn động 5 không, 3 sch, ngay t đầu nhim k Hi LHPN huyn xây dng Hướng dn trin khai Cuc vn động “Xây dng gia đình 5 không, 3 sch” trong Chương trình mc tiêu Quc gia xây dng nông thôn mi. Ch đạo Hi LHPN các xã, th trn tiếp tc thc hin chương trình phi hp trin khai thc hin Cuc vn động “toàn dân đoàn kết xây dng nông thôn mi, đô th văn minh” vi MTTQ và các t chc chính tr xã hi ti địa phương. Hi LHPN các cp ch động đề xut vi UBND cùng cp v vic Hi phi hp vi Chính quyn cùng cp, các ngành, đoàn th để đánh giá ni dung “3 sch” trong tiêu chí 17.6 v nông thôn mi đối vi tt c các h gia đình trên địa bàn để đưa vào kết qu xây dng nông thôn mi ca địa phương. Ch đạo cơ s duy trì CLB “môi trường”; mô hình “Nói không vi rác thi nha hn chế s dng túi nilon”; mô hình “Bếp xanh hnh phúc” và mô hình “xanh, sch, đẹp, văn minh”; mô hình “Nhà sch - vườn xanh”; mô hình x lý rác thi ti h gia đình... Duy trì, nhân rng mô hình “đường hoa ph n”.

Theo đó, Hi LHPN huyn phi hp tuyên truyn thc hin chương trình quc gia v xây dng nông thôn mi, đô th văn minh gn vi Cuc vn động “Xây dng gia đình 5 không, 3 sch”. Vn động cán b, hi viên ph n chnh trang nhà ca, thường xuyên v sinh đường làng, ngõ xóm vào th 6, ch nht hàng tun, tích cc đóng góp sc người, sc ca để làm các công trình xây dng nông thôn mi. Hàng năm, hưởng ng Ngày nước sch v sinh môi trường 29/5, Ngày môi trường thế gii 05/6, và tháng hành động vì môi trường, Hi LHPN huyn ch đạo Hi LHPN các xã, thị trấn đồng lot ra quân v sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Phi hp vi Phòng TN&MT huyn t chc phát động phong trào“Nói không vi rác thi nha, hn chế s dng túi nilong” ti xã Ngc M; t chc 05 lp tp hun v công tác bo v môi trường cho 650 cán b, hi viên ph n cơ s tham gia. Hi LHPN các xã, th trn tiếp tc duy trì các mô hình tiết kim đin, t ph n t qun VSMT, vn động ch em tiếp tc duy trì công tác v sinh đường làng ngõ xóm vào các ngày l ln trong năm. T chc thu gom rác thi, phân loi, x lý rác thi ngay t trong các h gia đình, vn động hi viên, ph n đi ch mang làn, gim s dng túi nilon. Tiếp tc duy trì hot động CLB v sinh môi trường, t ph n t qun v sinh môi trường. Phi hp vi Ngân hàng CSXH huyn thc hin chương trình mc tiêu quc gia to điu kin cho gia đình hi viên vay vn xây dng công trình nước sch VSMT. Trong 5 năm qua, Hi đã thành lp mi được các mô hình “Nhà sch, vườn xanh”; mô hình “đường hoa ph n; mô hình “Nói không vi rác thi nha, hn chế s dng túi nilong” Hi đã vn động các hi viên, ph n giúp các gia đình hi viên chưa đạt 8 tiêu chí ca  Cuc vn động “Xây dng gia đình 5 không,3 sch”.  T năm 2016 đến nay toàn Hi đã giúp đỡ 2.026 h gia đình chưa đạt 8 tiêu chí cuc vn động đạt 8 tiêu chí; đã có 250 đin hình cá nhân, 105 đin hình tp th thc hin tt Cuc vn động “xây dng gia đình 5 không, 3 sch”, được biu dương, khen thưởng.

Thc hin Ngh quyết 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 ca HĐND tnh Vĩnh Phúc v vic h tr xây dng, sa cha, ci to cng, rãnh thoát nước và no vét các thy vc tiếp nhn nước thi, khc phc ô nhim môi trường ti các khu dân cư trên địa bàn tnh Vĩnh Phúc và các văn bn ch đạo ca huyn. Vi phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng s vào cuc c h thng chính tr, các cp Hi ph n trong toàn  huyn đã t chc tuyên truyn, vn động cán b, hi viên ph n tham gia tuyên truyn, xây dng, ci to 156.932 m rãnh thoát nước thi sinh hot và nhân dân tham gia trên 40 nghìn ngày công đảm bo công khai, dân ch, nhn được s đồng thun cao ca nhân dân. Đin hình xã Ngc M,Triu Đề, Thái Hòa, Đồng Ích Ngoài ra, Hi ph n xã Bc Bình, Ngc M  đã ch động xây dng kế hoch báo cáo cp y và đứng ra vn động hi viên ph n và nhân dân thôn Hoàng Ch và thôn Minh Sơn ng h ngày công, đóng góp tin để làm đường cng, rãnh thoát nước vi chiu dài 563m ( Bc Bình là 63m, Ngc M là 500m).

Có th nói t hiu qu ca Cuc vn động "Xây dng gia đình 5 không 3 sch" đã góp phn xây dng huyn Lp Thch ngày càng phát trin văn minh.

Thanh Hương

Ngày đăng: 12/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục