VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lập Thạch nâng cao chất lượng giáo dục

 

Xác định đầu tư cho giáo dc là chìa khóa để phát trin kinh tế-xã hi, ngành GD&ĐT huyn Lp Thch đã n lc, tp trung đổi mi, sáng to, tng bước nâng cao cht lượng giáo dc toàn din các cp hc nhm đáp ng yêu cu đổi mi căn bn, toàn din v giáo dc.

Năm hc 2020 – 2021, toàn huyn có 67 trường hc và 01 Trung tâm. Để nâng cht lượng giáo dc, ngành GD&ĐT huyn đã tích cc đổi mi công tác qun lý; khuyến khích cán b, giáo viên đổi mi phương pháp dy hc, t rèn luyn, nâng cao trình độ, tinh thn trách nhim và phát huy ti đa năng lc, s trường trong hot động chuyên môn. Đồng thi, thường xuyên t chc cho đội ngũ cán b, giáo viên tham gia đầy đủ các lp bi dưỡng, tp hun v đổi mi phương pháp dy hc, bi dưỡng tiếng Anh, tin hc; khai thác và s dng hiu qu thiết b dy hc, ng dng công ngh thông tin trong son giáo án đin t, thiết kế bài ging E-learning; t chc các cuc thi kho sát giáo viên; kim tra, rà soát, tu b cơ s vt cht các trường... Hin nay hu hết các bc hc đã kiên c hóa, 100% các trường bc mm non, tiu hc, THCS đạt chun. Đội ngũ giáo viên được cng c, nâng cao trình độ, t l giáo viên có trình độ đào to trên chun khá cao so vi mt bng chung ca tnh, đạt 91,4%.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 chu nhiu tác động ca dch bnh Covid-19, các trường hc trên địa bàn huyn phi cho hc sinh ngh hc; ngành Giáo dc và Đào to đã thc hin tt các ni dung công tác phòng, chng dch theo hướng dn ca các cơ quan chuyên môn. Vi phương châm “Tm dng đến trường, không dng hc”, trong đợt hc sinh ngh hc phòng tránh dch Covid-19, các trường hc trên địa bàn huyn đẩy mnh và qun lý tt công tác dy hc và kim tra, đánh giá, tng kết trc tuyến. Hướng dn các trường tng kết năm hc và bàn giao hc sinh ngh hè theo kế hoch nhim v năm hc.

Năm hc 2020 – 2021, Cht lượng giáo dc trên địa bàn huyn Lp Thch tiếp tc được duy trì và phát trin theo hướng thc cht và quan tâm đến hình thành và phát trin năng lc người hc. T chc k thi giáo viên gii cp tiu hc và trung hc cơ s, trong đó cp THCS có 105 giáo viên đăng ký d thi, đạt 61 gii và la chn 18 giáo viên d thi cp tnh. Ti k thi hc sinh gii lp 9 cp tnh, toàn huyn có 96 hc sinh đạt gii (trong đó 06 hc sinh gii Nht, 18 gii Nhì, 38 gii Ba, 38 gii Khuyến khích) xếp th 3 toàn tnh, tiếp tc gi vng v trí nhóm 3 huyn dn đầu v cht lượng hc sinh gii mũi nhn lp 9.

Trong thi gian ti, huyn Lp Thch tiếp tc tăng cường công tác qun lý nhà nước v giáo dc và đào to: b nhim, b nhim li CBQL trường hc, rà soát b trí sp xếp li và thc hin tt các chế độ chính sách đội ngũ CBQL, GV, NV cho phù hp. Thc hin tt công tác hướng nghip và phân lung hc sinh sau tt nghip THCS. Kim tra đột xut mt s nhà trường. Quan tâm công tác đào to, bi dưỡng nâng cao cht lượng cán b qun lý và đội ngũ giáo viên trong các nhà trường. Tiếp tc đầu tư cơ s vt cht trường lp hc và trang thiết b cho các cp hc t bc hc mm non đến THCS, huy động mi ngun lc nhm đẩy mnh vic sa cha, nâng cp, xây mi bếp ăn mt chiu, nhà v sinh, công trình nước sch. Thc hin tt công tác chuyên môn, hoàn thành tt các ch tiêu v tuyn sinh đầu cp; chun b tt các điu kin cho năm hc mi, đặc bit chú trng vic trin khai thc hin chương trình GDPT mi đối vi lp 1, lp 2 và lp 6. Rà soát đánh giá, đồng thi có gii pháp đối vi các điu kin v đội ngũ, v CSVC trang thiết b chun b cho năm hc mi. Tăng cường công tác giáo dc toàn din và qun lý hc sinh. Tham mưu ban hành Ngh quyết ca BCH Đảng b huyn v nâng cao cht lượng giáo dc – đào to; xây dng trường chun quc gia giai đon 2020-2025. Ch đạo thc hin tt các bin pháp phòng chng dch Covid-19 như: Thc hin tt công tác v sinh trường lp, phi hp vi trm y tế xã tiến hành phun kh khun định k. Chun b đủ các điu kin y tế cho hc sinh các nhà trường phòng dch để bt đầu năm hc mi theo đúng quy định; t chc quán trit đến đội ngũ giáo viên, nhân viên, ph huynh và hc sinh để mi người cùng có trách nhim vi nhà trường và ch động trong công tác phòng, chng dch.

Thanh Hương

Ngày đăng: 07/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*