HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

 

Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. 

Tại điểm cầu huyện Lập Thạch, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phan Tuệ Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lập Thạch

Hội nghị đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Nội dung cốt lõi của chuyên đề là làm sao khơi dậy được quyết tâm, ý chí, nghị lực của dân tộc, làm cho đất nước giàu mạnh bằng chính sức mạnh của mình; thực hiện mục tiêu của Bác Hồ đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 phải tạo được sự chuyển biến về 3 nội dung. Đó là đổi mới việc học tập; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc làm theo; tư tưởng xuyên suốt trong chuyên đề này là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của chi, đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai, kiểm tra việc thực hiện chuyên đề gắn với nhiệm vụ cụ thể của các từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cần chủ động sáng tạo, linh hoạt hình thức, phương pháp học tập, bảo đảm hiệu quả tốt nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả nội dung Chỉ thị 05 và Kết luận 01của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trọng tâm cốt lõi, xuyên suốt là học tập, làm theo Bác và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nội dung Kết luận 01 của Bộ Chính trị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và chuyên đề của từng năm. Bí thư cấp ủy các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chủ trì, lãnh, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của từng năm và cả nhiệm kỳ; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành trong tỉnh phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, quyết tâm đưa việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ tỉnh trở thành công việc thường xuyên, hiệu quả và thực chất.

Thanh Ngân

 

Ngày đăng: 14/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*