THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện Lập Thạch

Với phương châm “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Hướng mạnh về cơ sở”, thời gian qua, công tác tuyên giáo của huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, định hướng dẫn dắt dư luận đúng hướng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Xác định công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực tham mưu cho BTV Huyện ủy triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền được chỉ đạo, định hướng triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng định hướng tuyên truyền của Đảng và được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, qua hệ thống đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, bản tin Lập Thạch, qua hội nghị của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể... Các cơ quan trong khối tuyên truyền luôn bám sát nhiệm vụ của ngành gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đội ngũ báo cáo viên chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, bám sát tình hình thời sự nổi bật của huyện, tỉnh và chú trọng cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, tình hình biển đảo, tình hình quốc tế, công tác đối ngoại; tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của tỉnh tuyên truyền kết quả công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Qua đó, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

 

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức giao ban cộng tác viên Dư luận xã hội

 Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được chú trọng thông qua việc chủ động theo dõi địa bàn, trên báo chí, nắm bắt dư luận xã hội, khai thác thông tin về huyện từ nhiều nguồn khác nhau, trên cơ sở đó kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp ủy có biện pháp giải quyết, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn cộng tác viên dư luận cấp huyện với 20 đồng chí; ban hành quy chế làm việc, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ của đội ngũ cộng tác viên. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện thường xuyên cung cấp thông tin, diễn biến các sự việc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Các đồng chí thành viên BCĐ, Tổ thư ký, Nhóm cộng tác viên đã tích cực nghiên cứu, chia sẻ, bình luận những bài viết tốt, góp phần lan tỏa những thông tin tích cực, đồng thời đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch trên Internet thông qua tài khoản mạng xã hội như: facebook, zalo. Đăng tải các bài viết trên các chuyên mục như: “Quốc phòng, an ninh” của Bản tin Lập Thạch; “Thông tin tuyên truyền” của Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh huyện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu và được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị từng bước được nâng lên; đội ngũ giảng viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn; phương pháp giảng dạy được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn địa phương, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với phương pháp giảng dạy truyền thống có hiệu quả. Trong 5 năm  qua, huyện đã mở 110 lớp với 15.068 học viên tham gia thuộc các loại hình bồi dưỡng: sơ cấp, trung cấp LLCT; đối tượng đảng; đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể, chính quyền...

Công tác khoa giáo được triển khai hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục – đào tạo trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng mũi nhọn có nhiều đột phá, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 99%. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được  đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực của địa phương và đáp ứng nhu cầu cầu học tập suốt đời của mọi người dân. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt; an sinh xã hội được quan tâm, kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ và xử lý kịp thời các loại dịch bệnh. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi đem lại giá trị năng suất cao cho người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân được nâng lên. Hoạt động thể dục, thể thao được tăng cường, giúp rèn luyện sức khỏe và đáp ứng yêu cầu giải trí của nhân dân.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập chuyên đề theo chủ đề xuyên suốt toàn khóa cũng như hàng năm được thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới về phương thức triển khai, được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình và đánh giá cao. Qua đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả; nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, điển hình như: mô hình sản xuất theo hướng VietGap của các xã Quang Sơn, Bàn Giản, Đồng Ích; mô hình Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư của CCB xã Thái Hòa; mô hình “Câu lạc bộ chia sẻ và yêu thương” của xã Triệu Đề; mô hình “Tuổi trẻ và hành động” của Trường THPT Trần Nguyên Hãn; mô hình “Trường học gắn kết với cộng đồng” của Trường THCS Hợp Lý… Đã có 1.048 tập thể, 5.912 cá nhân được khen thưởng, biểu dương cấp huyện; 276 tập thể, 311 cá nhân được khen thưởng, biểu dương cấp tỉnh; 10 tập thể, 09 cá nhân được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Chính Phủ.

Trong những năm tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trước mắt ngành tuyên giáo cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo, thể hiện rõ tính chủ động, tính chiến đấu, sự gắn bó với nhân dân; thực hiện tốt công tác dự báo, nắm sát diễn biến tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng “sức đề kháng” trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, phấn đấu đến năm 2021 có 100% các xã học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ; chú trọng nâng cao trình độ và cập nhật kịp thời kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền chính trị tư tưởng, góp phần thiết thực đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

 

Thanh Ngân

Ngày đăng: 22/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục