HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Văn Quán Chú trọng phát huy vai trò người đứng đầu gắn với đổi mới phong cách, lề lối làm việ

     Là một trong những đảng bộ xã đầu tiên của Đảng bộ huyện Lập Thạch tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cấp ủy, BTV cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy theo đúng phương án nhân sự được cấp ủy cấp trên phê duyệt.

 Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó đã xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cũng như của từng đồng chí cấp ủy viên. Quá trình xây dựng Quy chế làm việc, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy sau Đại hội đã bám sát các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Kịp thời phân công cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các tổ chức đảng trực thuộc, các ngành, lĩnh vực. Đặc biệt BTV Đảng ủy đã tổ chức hội nghị để người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, các thôn dân cư, các chi bộ ký cam kết việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương những tháng cuối năm 2020. Từ đó đã tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó đã tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc thông qua việc thực hiện nghiêm túc kỷ cương công vụ, chế độ hội nghị, chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời làm việc với chi ủy chi bộ trực thuộc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Gắn trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên với việc thực hiện các nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Hàng tháng tổ chức hội nghị BTV Đảng ủy, Hội nghị cấp ủy mở rộng để kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo với từng nhiệm vụ, với từng địa bàn. Sau hội nghị các nghị quyết, kết luận đều được văn bản hóa để triển khai thực hiện đến các thôn dân cư. Các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn dân cư thường xuyên thường xuyên sâu sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ việc phát huy vai trò người đứng đầu, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên mà nhiều việc mới, việc khó đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân như vận động nhân dân đóng góp hơn 50 triệu đồng để lải lát sân đình và làm 01 xe tang; 5 đoàn thể xã đã vận động  hội viên, đoàn viên để xây dựng 5 cổng chào bằng sắt đặt tại các thôn dân cư trong toàn xã với tổng trị giá trên 24 triệu/ một cổng chào để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Trong việc xây dựng cống rãnh thoát nước thải theo chủ trương của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy, chính quyền và các ban, ngành ở địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh; tổ chức làm điểm rút kinh nghiệm; đồng thời tổ chức các buổi làm việc của BTV Đảng ủy với các thôn dân cư ngay tại địa bàn các thôn để bàn biện pháp tổ chức thực hiện. Các đồng chí cấp ủy viên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng rãnh thoát nước thải và báo cáo với Đảng ủy, tiên phong gương mẫu trong việc đóng góp để xây dựng công trình. Thể hiện rõ nhất là việc nói đi đôi với làm, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, có những đồng chí cấp ủy viên, đảng viên đóng góp trên 10 triệu đồng để xây dựng rãnh thoát nước thải. Có thể nói trong những ngày này về các thôn dân cư ở Văn Quán, như một đại công trường xây dựng với khí thế phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Theo báo cáo, nhân dân đã đăng ký với tổng số 14.669 mét, 358 hố thu với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ vật liệu là trên 10,4 tỷ đồng. Đến nay đã xây dựng được 7.200 mét, trong đó đã nghiệm thu 4.000 mét với kinh phí giải ngân là trên 2,4 tỷ đồng. Xã đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành việc xây dựng cống rãnh thoát nước theo đăng ký với huyện. Cùng với chỉ đạo xây rãnh thoát nước, xã cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn, trong đó tập trung quyết liệt cho giải phóng mặt bằng công trình đường tỉnh lộ 305C từ nút giao Văn Quán đi Thị trấn Lập Thạch, tạo thuận lợi cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2020 được rà soát, đánh giá để tập trung chỉ đạo thực hiện.

    Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã Văn Quán cho thấy khi phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn với đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đồng thời khơi dậy, phát huy quyền làm chủ, nội lực của nhân dân sẽ là những nhân tố quan trọng trong sự phát triển đi lên của mỗi địa phương.

Trần Văn Dương

Ngày đăng: 17/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục