HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Giám sát việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Kế hoạch số 08-KH/HU của BTV Huyện ủy tại Đảng ủy các xã Xuân Lôi, Đình Chu, Tử Du

Từ ngày 24/8 – 25/8/2020, Đoàn giám sát của BTV Huyện ủy do đồng chí Phùng Thế Hải, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBMTQ huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Đảng ủy các xã: Xuân Lôi, Đình Chu, Tử Du về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”; Kế hoạch số 08-KH/HU, ngày 14/4/2016 của BTV Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW.

Đồng chí Phùng Thế Hải, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTQ huyện chủ trì buổi giám sát tại Đảng ủy xã Đình Chu

Trong những năm qua, việc thực hiện Kết luận 114-KL/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp” và Kế hoạch số 08-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy được Đảng ủy các xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức tốt việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo quy định. Duy trì nề nếp công tác tiếp dân và tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề liên quan đến quyền lợi của dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Phong cách, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, CC, VC có nhiều chuyển biến tích cực. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện tốt. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” được phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Đảng ủy các xã làm rõ một số nội dung trong thực hiện công tác dân vận như: Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể; tiến độ xây dựng cống, rãnh thoát nước thải ở địa phương…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Thế Hải, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy các xã có những giải pháp kịp thời để khắc phục những tồn tại, hạn chế Đoàn giám sát đã chỉ ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; trọng tâm là Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp”; Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 20/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII)... Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong đối thoại với nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến, đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, bảo đảm để nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động phối hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước; tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Thanh Ngân

 

Ngày đăng: 26/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục