THỜI SỰ TỔNG HỢP

Những kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện Lập Thạch trong thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2020. Là đơn vị được Tỉnh ủy chọn chỉ đạo điểm đại hội cấp xã và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp trong cả nước, ảnh hưởng rất lớn đến công tác chỉ đạo, tiến độ đại hội đảng bộ các cấp. Bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đạt được những kết quả quan trọng đó là:

Thứ nhất: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của bộ chính trị, các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng; đồng thời sao gửi đầy đủ các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện đến cấp ủy cơ sở. Từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức thực hiện chỉ thị 35 của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vinh dự và trách nhiệm khi là đơn vị được Tỉnh ủy chọn để chỉ đạo điểm cấp xã và cấp huyện đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ hai: Ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 như Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; kế hoạch chỉ đạo đại hội điểm cấp xã (Đảng bộ xã Đình Chu); ban hành Hướng dẫn về công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; các quyết định thành lập các Tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21; các văn bản về kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên các tiểu ban, các tổ giúp việc; phân công cấp ủy phụ trách chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ; thành lập tổ công tác giúp BTV Huyện ủy chỉ đạo đại hội điểm và đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; các văn bản đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ vào chỉ đạo của BTV Huyện ủy, các chi, đảng bộ cơ sở đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 (riêng Đảng ủy trực thuộc có các văn bản chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 của các chi bộ trực thuộc); thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; thường xuyên thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Huyện ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy trong công tác chuẩn bị Đại hội để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Thứ ba: Ban Thường vụ Huyện ủy và các chi, đảng bộ cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp như tăng cường tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; chú trọng tuyên truyền trực quan sinh động, làm mới các cụm pa nô lớn tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn; các cơ quan liên quan phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để thực hiện các nội dung về công tác tuyên truyền như Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, cổng thông tin điện tử tỉnh;

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội như chỉ đạo sửa chữa nhà văn hóa huyện và các xã, thị trấn, các trang thiết bị trong nhà văn hóa; các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội như công viên, quảng trường, các tuyến đường trọng điểm. Huyện đã hỗ trợ kinh phí để 100% các xã đã sửa chữa nhà văn hóa và tăng cường các trang thiết bị trong nhà văn hóa, phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt đã quyết liệt chỉ đạo xây dựng rãnh thoát nước thái và nạo vét thủy vực theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015 – 2020.

Thứ tư: Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo việc biên tập văn kiện và các văn bản phục vụ điều hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và phù hợp với thực tiễn địa phương. BTV Huyện ủy và các tổ công tác của huyện đã cho ý kiến chỉ đạo, góp ý vào dự thảo các văn kiện của cấp ủy cơ sở trình Đại hội.

Trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, BCH, BTV Huyện ủy và các chi, đảng bộ cơ sở đã phát huy dân chủ, mở rộng thành phần lấy ý kiến góp ý và tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đo đó dự thảo văn kiện trình Đại hội thực sự là kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ năm: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 09-HD/HU ngày 25/11/2019 về công tác nhân sự đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chỉ đạo rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực trạng cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở và cấp huyện, trên cơ sở đó đã kịp thời chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy xã, thị trấn và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 để chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ đạo kiện toàn bổ sung cấp ủy, kiện toàn chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ trước và sau đại hội để đảm bảo nhân sự cấp ủy các cấp. Công tác chuẩn bị được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo số lượng, cơ cấu. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy đã coi trọng việc đánh giá, nhận xét cán bộ; nhân sự được lựa chọn giới thiệu tại đại hội đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo số dư trong danh sách bầu cử cấp ủy, Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong quá trình chỉ đạo công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ sáu: Đã tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước trong và sau Đại hội. Chỉ đạo các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các địa bàn có đơn thư khiếu nại tố cáo, tiềm ẩn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, về nhân sự cấp ủy... kịp thời chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Từ những giải pháp quyết liệt, sâu sát, cụ thể trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong điều kiện phải tăng cường phòng, chống đại dịch Covid-19, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đã được chủ động, chuẩn bị nghiêm túc, lấy ý kiến rộng rãi, phát huy dân chủ trong các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chất lượng báo cáo chính trị tốt, vừa bám sát chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên, vừa phù hợp sát thực với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nội dung báo cáo kiểm điểm, dự thảo chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội được chuẩn bị chu đáo. Công tác chuẩn bị nhân sự, thực hiện các bước quy trình công tác nhân sự, công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định, đạt kết quả tốt. Các Đại hội bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ đổi mới cấp ủy, tỷ lệ nữ đạt cao; tỷ lệ phiếu bầu tập trung. Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đình Chu và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI là đại hội điểm cấp xã và cấp huyện của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thành công tốt đẹp, được các ban đảng Trung ương và Tỉnh ủy đánh giá cao. Công tác bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên được thực hiện theo đúng quy định, bầu một lần đủ số lượng.

Công tác tổ chức phục vụ Đại hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Công tác tổ chức điều hành của Đoàn Chủ tịch khoa học, bài bản; kịch bản chi tiết rõ ràng; văn bản hóa các nội dung trình bày tại Đại hội; tổ chức nghiêm túc luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt. Nội dung tham luận tại Đại hội có chất lượng cao tâm huyết, trách nhiệm. Các Đảng bộ xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Thái Hòa

 

* Về kết quả cụ thể:

- Đến ngày 15/01/2020 đã hoàn thành chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

- Từ ngày 4/3 đến này 8/5/2020, 59/59 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ 20/20 xã, thị trấn bầu đủ số lượng cấp ủy theo phương án nhân sự được BTV Huyện ủy phê duyệt, trong đó có 16/20 xã, thị trấn bầu 15 cấp ủy, 04/20 xã, thị trấn bầu 14 cấp ủy (gồm Đảng bộ Quang Sơn, Liên Hòa, Tử Du, Sơn Đông). BTV Huyện ủy đã điều động, chỉ định bổ sung 03 cấp ủy viên sau Đại hội cấp cơ sở. Tổng số cấp ủy viên xã, thị trấn sau điều động, chỉ định là 299 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ các xã, thị trấn đã bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT theo đúng phương án nhân sự được BTV Huyện ủy phê duyệt. Có 100% các đồng chí dự kiến tái cử và cơ cấu Ủy viên BTV cấp ủy khóa mới, các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND đều trúng cử với tỷ lệ cao.

Tổng số Ủy viên BTV cấp ủy được bầu tại phiên họp thứ nhất: 96 đồng chí. BTV Huyện ủy điều động, chỉ định bổ sung 03 đồng chí ủy viên BTV cấp ủy. Tổng số cấp ủy viên sau điều động, chỉ định là 99 đồng chí.

- Bí thư: 17 đồng chí, sau Đại hội đã luân chuyển chỉ định 03 Bí thư Đảng ủy gồm các xã Quang Sơn, Tử Du, Liên Hòa; Phó Bí thư: 40 đồng chí

* Đối với 5 đảng bộ cơ quan:

 5/5 Đảng bộ cơ quan đã bầu cấp ủy, BTV cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm UBKT theo đúng phương án nhân sự được BTV Huyện ủy phê duyệt. Tổng số cấp ủy viên được bầu: 30 đồng chí, trong đó tái cử 18 đồng chí (60%), tham gia lần đầu 12 đồng chí (40%).

* Đối với 34 chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp:

- Có 34/34 chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp hoàn thành tổ chức đại hội, bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư theo đúng phương án nhân sự được BTV Huyện ủy phê duyệt, trong đó có 13 chi bộ bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư, (có 06 chi bộ bầu Chi ủy 05 đồng chí, 07 chi bộ bầu chi ủy 03 đồng chí); 14 chi bộ bầu Bí thư, Phó Bí thư; 06 chi bộ bầu Bí thư, 01 chi bộ bầu Phó bí thư.

* Đơn vị bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội

Ban thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Sơn Đông là đơn vị bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc bầu cử Bí thư cấp ủy trực tiếp tại Đại hội đã được thực hiện đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương. Đồng chí được bầu làm Bí thư cấp ủy trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,43%.

* Đối với cấp huyện:

Đại hội diễn ra trong 3 ngày 01 – 03/6/2020, đã bầu Ban chấp hành 41 đồng chí, trong đó tái cử 31 đồng chí, tham gia lần đầu 10 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ cấp trên gồm 32 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu BTV Huyện ủy 11 đồng chí (trong đó tái cử 10 đồng chí, lần đầu 01 đồng chí), bầu Bí thư Huyện ủy, 02 Phó bí thư Huyện ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra 05 đồng chí (trong đó tái cử 03 đồng chí, tham gia lần đầu 02 đồng chí).

* Sau Đại hội

Đã tập trung chỉ đạo kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2020; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra và chương trình công tác của ủy ban kiểm tra và chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa. Ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ huyện đã khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đổi mới và phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của BTV Tỉnh ủy.

                                                                                                                                                                                              Trần Văn Dương

 

Ngày đăng: 12/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục