THÔNG TIN CẦN BIẾT

Vĩnh Phúc tuyển dụng đặc cách giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2020

        Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập năm 2020; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2020; UBND tỉnh đã ban hành các quyết định giao số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập và giao bổ sung biên chế giáo viên mầm non cho các huyện, thành phố năm 2020.

 

Ảnh Minh họa

  

Để triển khai, thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định, ngày 29/5/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 4016/UBND-TH1 chỉ đạo và yêu cầu Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện các nội dung sau:

Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, gồm: Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/04/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ: số 20/2015/TTLT- BGdĐt-BNV ngày 14/09/2015; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT- BGDĐT-BNV, số 22/2015/ TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, giáo viên THCS; Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước;

UBND các huyện, thành phố quyết định phân bổ số lượng người làm việc cho đơn vị sự nghiệp công lập (Giáo dục và Đào tạo) và giáo viên mầm non theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao cho các huyện, thành phố năm 2020.

Về yêu cầu công tác tuyển dụng:

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào định mức và chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao của từng đơn vị.

Việc tuyển dụng phải được thực hiện đúng các quy định của pháp luật; nghiêm túc, khách quan, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chất lượng.

Người được tuyển dụng phải đảm bảo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm; có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về tuyển dụng đặc cách giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học, giáo viên Trung học cơ sở

Đối tượng tuyển dụng: Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có thời gian ký hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 31/12/2015 trở về trước trong chỉ tiêu HĐND tỉnh giao hàng năm đối với giáo viên mầm non và trong chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao hàng năm đối với giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở của UBND các huyện, thành phố.

Nguyên tắc tuyển dụng: Đối tượng tuyển dụng đang hợp đồng tại huyện, thành phố nào thì đăng ký tuyển dụng tại huyện, thành phố đó; đang hưởng lương theo vị trí giáo viên nào thì đăng ký tuyển dụng vào vị trí giáo viên đó; Trường hợp đến thời điểm tuyển dụng đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao hơn thì được đăng ký tuyển dụng vào vị trí giáo viên yêu cầu trình độ đó nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách: Là chỉ tiêu số lượng người làm việc khối Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (không bao gồm số chỉ tiêu nhân viên) được UBND tỉnh giao nhưng chưa sử dụng và tối đa bằng số lượng giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở hiện đang hợp đồng theo vị trí việc làm giảng dạy từ ngày 31/12/2015 trở về trước tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc UBND các huyện, thành phố.

Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non: Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04); Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05); Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06); Giáo viên Tiểu học: Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08), Giáo viên Tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07); Giáo viên THCS: Giáo viên trung học cơ sở hạng III ( mã số V.07.04.12) và Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11).

Về tuyển dụng đối với giáo viên mầm non đã qua thi tuyển và hợp đồng chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao từ năm 2016 đến năm 2019

Đối tượng: Giáo viên mầm non đã thi tuyển để tuyển dụng hợp đồng, hiện đang làm giáo viên theo vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 thuộc chỉ tiêu HĐND tỉnh giao hàng năm, có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Nguyên tắc tuyển dụng: Đối tượng tuyển dụng đang hợp đồng tại huyện, thành phố nào thì đăng ký tuyển dụng tại huyện, thành phố đó; đang hưởng lương theo vị trí giáo viên nào thì đăng ký tuyển dụng vào vị trí giáo viên đó; Trường hợp đến thời điểm tuyển dụng đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao hơn thì được đăng ký tuyển dụng vào vị trí giáo viên yêu cầu trình độ đó nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Chỉ tiêu tuyển dụng: Là chỉ tiêu biên chế khối Mầm non được UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thành phố nhưng chưa sử dụng và tối đa bằng số lượng giáo viên Mầm non đã thi tuyển để hợp đồng từ năm 2016 đến năm 2019, hiện đang giảng dạy tại các Trường Mầm non công lập trực thuộc.

Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04); Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05); Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06).

Tuyển dụng giáo viên mầm non (tuyển mới):

UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, cơ cấu, chỉ tiêu và thực hiện tuyển dụng giáo viên mầm non (tuyển mới) ngay sau khi kết thúc việc tuyển dụng giáo viên đã hợp đồng nêu tại mục I, II văn bản này; Báo cáo UBND tỉnh (Qua Sở Nội vụ tổng hợp) cho ý kiến trước khi tổ chức thực hiện.

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về việc tuyển dụng giáo viên năm 2020, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Ban hành kế hoạch, chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng; tài liệu ôn tập (nếu có); thông báo công khai đối tượng tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, vị trí cần tuyển, thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; Thẩm định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ tuyển dụng giáo viên theo đúng quy định hiện hành; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban của Hội đồng để tổ chức tuyển dụng giáo viên theo quy định, hoàn thành việc tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; Công nhận kết quả tuyển dụng; ký kết hợp đồng làm việc và bố trí, phân công công tác đối với người trúng tuyển theo đúng vị trí việc làm và đúng quy định hiện hành; Báo cáo kết quả tuyển dụng (kèm danh sách các trường hợp trúng tuyển) gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2020.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, cùng Sở Giáo dục và đào tạo trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2495/BNV-CCVC ngày 19/5/2020 và văn bản số 433/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 14/4/2020 của Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và các quy định hiện hành có liên quan để hướng dẫn chi tiết về hình thức, nội dung, quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự tuyển, xác định người trúng tuyển, chính sách đối với giáo viên trúng tuyển đặc cách … và giải quyết các vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này và quy trình, thủ tục tổ chức kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2020 bảo đảm đúng quy định; Tổng hợp kết quả tuyển dụng giáo viên báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ trong tháng 7/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn UBND các huyện, thành phố các nội dung liên quan đến văn bằng, chứng chỉ trong quá trình tuyển dụng và các nội dung khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ảnh về Sở Nội vụ để xem xét, hướng dẫn giải quyết, trường hợp vượt quá thẩm quyền Sở Nội vụ báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để thống nhất thực hiện, bảo đảm đúng quy định.

Nguồn: Cổng TTGT-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

 

Ngày đăng: 11/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*