HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Huyện Lập Thạch phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội trong xây dựng tổ chức, tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Lập Thạch, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tích cực chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia, khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Thực hiện quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/2/2013 của Bộ chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội hàng năm xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội đảm bảo thiết thực hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Nhiệm kỳ 2015-2020, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở  đã chủ trì và phối hợp triển khai 215 cuộc giám sát. Phát huy vai trò tự quản của nhân dân thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân  đã giám sát 85 cuộc; Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát 120 công trình triển khai trên địa bàn xã, thị trấn.  Qua giám sát đã phát huy được nhiều những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại hạn chế, từ đó kiến nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Các kiến nghị giám sát đã được các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, thực hiện, từ đó phát huy được quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác phản biện xã hội đã được MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội trong huyện triển khai thực hiện, tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Hiến pháp, các dự thảo Luật, Nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia góp ý các nghị quyết, đề án, kế hoạch phát triển kinh  tế xã hội, đảm bảo dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Song song với thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, việc góp ý xây dựng đảng, chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ chính trị được MTTQ triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng năm MTTQ từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn theo Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 3/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt kết quả tốt. Qua đối thoại những bức xúc trong nhân dân đã được lắng nghe, giải quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát địa bàn khu dân cư và hộ gia đình để triển khai các phong trào, các cuộc vận động, cổ vũ động viên nhân dân tham gia như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ chủ trì phát động, tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “Toàn dân xây dựng , cải tạo cống, rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Liên đoàn lao động với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Hội nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi , đoàn kết giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững”; Hội phụ nữ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Hội cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Đoàn thanh niên với phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội chữ thập đỏ  với cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”…

Hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, MTTQ đã bám sát sự lãnh dạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên, đổi mới nội dung phương thức hoạt động bằng các chương trình, kế hoạch, công tác tuyên truyền được phối hợp đồng bộ từ huyện đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng phong phú như hội nghị, giao ban, sinh hoạt Đảng, họp ban công tác mặt trận, các đoàn thể, hội nghị họp dân, hoạt động của các câu lạc bộ…Hiệu quả hoạt động từ các phong trào đã tạo đà cho kinh tế phát triển đúng hướng, nhân dân mạnh dạn ứng dụng KHKT vào sản xuất tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất  theo hướng cơ giới hóa nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản  xuất, nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đến nay toàn huyện có 85% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có 80% thôn, tổ dân phố văn hóa, 189/189 khu dân cư xây dựng  hương ước, quy ước, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 2,05%.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã vận động các nguồn lực trong nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, hiến đất, góp đất được 245.120m2, đóng góp 39.465 ngày công, ủng hộ được trên 170,6 tỷ đồng để cùng nhà nước xây dựng đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, xóm, đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đến nay 18/18 xã đã về đích nông thôn mới. Chương trình xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước môi trường đã huy động được sự vào cuộc tích cực  của nhân dân, đến nay kết quả đạt được rất đáng khích lệ, toàn huyện đã thi công được 30,7 km cống rãnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của UBTW MTTQ Việt Nam về việc cả nước chung tay phòng chống dịch Covitd-19, nhân dân trong toàn huyện đã ủng hộ được 1,03 tỷ đồng cùng rất nhiều vật tư y tế…

Từ những kết quả trên trong thời gian tới MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội theo hướng tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc xây dựng tổ chức, tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân, thông qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân dân và phản ánh đến cấp ủy, chính quyền để có giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư, phát huy tính năng động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động nhân dân phù hợp với địa phương, cơ sở nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn huyện. Xây dựng, củng cố, hoàn thiện các thiết chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng và sử dụng rộng rãi hoạt động tư vấn trong công tác của MTTQ VN và các đoàn thể chính trị xã hội ở các cấp, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động của MTTQ với các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động, các phong trào. Xây dựng cổ vũ, động viên kịp thời và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức phong phú đa dạng, các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chú trọng sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, xây dựng và phát huy vai trò những người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

Sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ hoạt động chuyên trách của MTTQ và các đoàn thể theo hướng tinh gọn, phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách và cộng tác viên. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động nhân dân. Chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở địa bàn dân cư.

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Lập Thạch sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Chi Lan

Ngày đăng: 08/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*