HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Lập Thạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

 Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lập Thạch đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện luôn nghiêm túc quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, qua đó giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị. Kịp thời xây dựng các văn bản hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong đảng bộ huyện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng; tạo được hiệu ứng lan tỏa, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin nhân dân. Bên cạnh đó, công tác xây dựng ngành luôn được cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện quan tâm; đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở được bổ sung, kiện toàn, đảm bảo kịp thời, đủ về số lượng, tăng cường về chất lượng. Công tác phối hợp với các tổ chức đảng, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng linh hoạt, chặt chẽ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, của ngành kiểm tra nói riêng được tăng cường.

 

 

Đoàn giám sát của cấp ủy giám sát tại Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện

 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 312 tổ chức đảng và 551 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 851 tổ chức và 1604 đảng viên; Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 108 đảng viên và 76 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra đã phát hiện 10 đảng viên và 01 tổ chức đảng có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; kiểm tra 141 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; giải quyết tố cáo đối với 01 đảng viên và 01 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng, việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 130 tổ chức đảng... Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 167 đảng viên, các hình thức xử lý đều tương xứng với mức độ vi phạm, do vậy không có trường hợp khiếu nại  kỷ luật Đảng... Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã chủ động giáo dục, phòng ngừa; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên với phương châm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố, tạo sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện còn một số nội dung chưa thực sự đạt hiệu quả cao. Một số cấp ủy đảng ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức đối với công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao, chưa đi sâu vào kiểm tra các lĩnh vực dễ vi phạm tiêu cực, tham nhũng như công tác quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đất đai; thực hiện các chính sách xã hội; công tác cán bộ... Một số UBKT ở cơ sở chưa thể hiện rõ vai trò tham mưu cho cấp ủy cũng như việc thực hiện  chức trách, nhiệm vụ được giao. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do nhận thức của một số cấp uỷ cơ sở, trong đó có người đứng đầu cấp uỷ cơ sở về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự đầy đủ và thường xuyên, dẫn đến chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Năng lực, kinh nghiệm làm việc của một số ít cán bộ cơ sở còn hạn chế, 100%  Ủy viên UBKT cơ sở đều hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác kiểm tra còn hạn chế, sự chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao, thiếu sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất, giải quyết các vụ việc…

Trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện cần có những giải pháp từng bước khắc phục những hạn chế nói trên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy cần coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 nói chung và về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nói riêng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; phân công các thành viên cấp ủy, Ủy ban kiểm tra phụ trách và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm để tập trung kiểm tra, giám sát; chú ý những khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực như: công tác tổ chức, cán bộ, làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản công, đầu tư công. Quan tâm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng theo Điều lệ, quy định, khách quan, mang tính giáo dục, lấy phòng ngừa vi phạm là chính. Xây dựng và duy trì Quy chế phối hợp của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy huyện với cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy của một số tổ chức đảng có liên quan; Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, UBKT với các ngành khối nội chính; giữa UBKT Huyện ủy và Các ban xây dựng Đảng; giữa UBKT Huyện ủy, các ngành thuộc khối UBND Huyện và các cơ quan chức năng nhằm tăng cường sự phối hợp đồng bộ, hai chiều có hiệu quả giữa cấp ủy, UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Phối hợp tốt công tác giám sát của Đảng, giám sát của HĐND, giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân để không trùng chéo, không gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở; Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp ủy, UBKT các cấp. Đồng thời, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.  

 Có thể nói, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện Lập Thạch trong nhiệm kỳ 2020-2025 rất quan trọng, đòi hỏi cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ cần nỗ lực phấn đấu để đưa công tác kiểm tra, giám sát luôn xứng đáng với vị trí là một khâu trọng tâm không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là một nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra./.

                                          Nguyễn Thị Thạch – HUV 

                                            Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 

Ngày đăng: 08/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*