HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Huyện Lập Thạch thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)

Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, những năm qua các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới, phát huy vai trò của cựu chiến binh trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… góp phần bảo đảm sự đồng thuận xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, chính quyền các cấp đã cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội hoạt động theo quy định; xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân các cấp và Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện, các cấp chính quyền tạo điều kiện cho Hội Cựu chiến binh tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội kết hợp sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng chính sách xã hội; xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho hàng ngàn cựu chiến binh và con em cựu chiến binh. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm giải quyết các chế độ chính sách có liên quan đến cựu chiến binh như: Thương binh, bệnh binh, nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam, làm nhà nghĩa tình đồng đội, nhà đại đoàn kết… Cơ cấu cán bộ Hội tham gia vào Hội đồng nhân dân, các ban chỉ đạo, các ban đại diện, các tổ hòa giải, tổ tuyên truyền vận động, tổ giám sát ngày càng tăng, góp phần phát huy vai trò, vị trí, thế mạnh của Cựu chiến binh trong xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, chính trị ở địa phương.

 

 

 

Hội CCB xã Thái Hòa phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh bảo vệ môi trường"

 

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho hội viên thấy rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của hội viên trong việc giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định đi lên CNXH. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2010-2015; 215-2020), bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021). Héi viªn CCB ®­îc tÝn nhiÖm bÇu vµo c¸c c¬ quan l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ, H§ND các cÊp tõ c¬ së ®Õn huyÖn chiÕm sè l­îng t­¬ng ®èi cao.

Hội cựu chiến binh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tạo điều kiện cho hội viên tham gia vào các dự án, các chương trình phát triển kinh tế, kết hợp với sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo nguồn vay cho cựu chiến binh.  HiÖn nay Héi ®øng ra nhËn ñy th¸c vay vèn Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi số tiền 57 tỷ gi¶i quyÕt cho 1.425 l­ît hé CCB nghÌo, khã kh¨n vay theo c¸c ch­¬ng tr×nh. Phèi hîp víi ngµnh n«ng nghiÖp, Héi n«ng d©n, phô n÷ tæ chøc 145 líp tËp huÊn chuyÓn giao KHKT ch¨n nu«i, trång trät, ngµnh nghÒ cho trªn 5.300 l­ît héi viªn. VËn ®éng héi viªn m¹nh d¹n chuyÓn ®æi c©y trång, vËt nu«i, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, dÞch vô, lµm kinh tÕ trang tr¹i, gia tr¹i cho thu nhËp kinh tÕ cao. Héi ®· tham m­u víi cÊp ñy, chÝnh quyÒn tæ chøc c¸c cuéc gÆp mÆt tÆng quµ, th¨m chiÕn tr­êng x­a ë 03 tØnh biªn giíi phÝa B¾c, th¨m di tÝch lÞch sö v¨n hãa cña ®Êt n­íc, tæ chøc ho¹t ®éng v¨n hãa, v¨n nghÖ, TDTT nh©n kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín cña d©n téc. Tæ chøc th¨m hái 2.120 l­ît héi viªn vµ ng­êi th©n èm ®au, ho¹n n¹n víi sè quµ trÞ gi¸ trªn 420 triÖu ®ång, tæ chøc tang lÔ trang träng cho  860 héi viªn qua ®êi. §Æc biÖt ®i ®Çu trong phong trµo xãa nhµ dét n¸t, vËn ®éng ®­îc 1.029 tỷ đồng ñng hé x©y nhµ mới và sửa chữa nhà cho 49 hội viên, vËn ®éng quü héi b×nh qu©n toµn huyÖn 1.050.000®/héi viªn.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, BCH Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Hội CCB tỉnh: “Cựu chiến binh Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã quán triệt, tổ chức thực hiện đến các cấp Hội, hội viên. Thông qua chương trình có nhiều hội viên, gia đình hội viên có những đóng góp thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành 19 tiêu chí ở các xã xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân đánh giá cao vai trò của cựu chiến binh. Trong đó các gia đình hội viên đã hiến 115.976 m2 đất các loại để làm đường giao thông, các công trình phúc lợi; đóng góp trên 14.438 ngày công và trên 2 tỷ đồng tiền mặt. Các cấp Hội đã vận động hội viên ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được gần 1.029.000.000 đồng để xây mới và sửa gần 49 nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo khó khăn vào các dịp lễ Tết. Công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân vào các Câu lạc bộ được thực hiện tốt, đến nay toàn huyện đã thành lập được 147 Câu lạc bộ với 2.216 thành viên đạt 80,26%....

Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới Hội Cựu chiến binh các cấp trong toàn huyện tiÕp tôc qu¸n triÖt ®Çy ®ñ, s©u s¾c NghÞ quyÕt sè 09-NQ/TW, ngµy 8/1/2002 cña Bé ChÝnh trÞ, KÕt luËn sè 66-KL/TW, ngµy 4/3/2010 cña Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng, Th«ng tri sè 42-TT/TU, ngµy 31/8/2010 cña TØnh ñy, t¹o sù thèng nhÊt vÒ nhËn thøc, tr¸ch nhiÖm cña cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn, MTTQ, c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ -x· héi c¸c cÊp, cña c¸n bé, ®¶ng viªn ®èi víi c«ng t¸c cùu chiÕn binh vµ ho¹t ®éng cña Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam.Th­ường xuyªn quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o, kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt, KÕt luËn cña §¶ng vÒ c«ng t¸c CCB, thùc hiÖn ®iÒu lÖ vµ c¸c nhiÖm vô cña Héi g¾n víi triÓn khai thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ ë ®Þa ph­¬ng; kÞp thêi uèn n¾n nh÷ng h¹n chÕ, khuyÕt ®iÓm, ®ång thêi ®Þnh h­íng gióp c¸c cÊp Héi ho¹t ®éng hiÖu qu¶, x©y dùng Héi ngµy cµng trong s¹ch, v÷ng m¹nh toµn diÖn.

CÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp t¨ng c­êng l·nh ®¹o, chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t huy vai trß cña cùu chiÕn binh trong thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, tham gia gi¸m s¸t, ®Êu tranh phßng, chèng tham nhòng, tiªu cùc, hoµ gi¶i c¸c m©u thuÉn trong néi bé nh©n d©n... Gãp phÇn b¶o ®¶m sù ®ång thuËn x· héi; gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi; tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp trong s¹ch, v÷ng m¹nh.

Héi cùu chiÕn binh c¸c cÊp chñ ®éng x©y dùng mèi quan hÖ phèi hîp c«ng t¸c víi chÝnh quyÒn, MTTQ, c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ; ®æi míi, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng phèi hîp, liªn kÕt, liªn tÞch phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña héi. Chñ tr×, phèi hîp víi c¬ quan qu©n sù ®Þa ph­¬ng, §oµn thanh niªn vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng cïng cÊp tham m­u cho cÊp ñy, chÝnh quyÒn l·nh ®¹o c«ng t¸c tËp hîp nh÷ng qu©n nh©n ®· hoµn thµnh nghÜa vô qu©n sù t¹i ngò trë vÒ ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ sinh ho¹t trong c¸c c©u l¹c bé cùu qu©n nh©n ë c¬ së.

KÕt hîp chÆt chÏ viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 09-NQ/TW, ngµy 08/01/2002 cña Bé ChÝnh trÞ (kho¸ IX) với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ®éng viªn cùu chiÕn binh nç lùc rÌn luyÖn, phÊn ®Êu, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n chÊt, truyÒn thèng "Bé ®éi Cô Hå" trong t×nh h×nh míi. B¸m s¸t t«n chØ, môc ®Ých vµ thùc tiÔn phong trµo cña Héi ®Ó ®Ò ra nhiÖm vô, gi¶i ph¸p tiÕp tôc ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc, n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng, x©y dung vµ ph¸t triÓn tæ chøc Héi ngµy cµng trong s¹ch, v÷ng m¹nh, theo tinh thÇn KÕt luËn sè 62-KL/TW ngµy 8/12/2009 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña MTTQ ViÖt Nam vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ -x· héi, tÝch cùc gãp phÇn tham gia x©y dung, b¶o vÖ §¶ng, chÝnh quyÒn, chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, tham gia gi¸o dôc truyÒn thèng c¸ch m¹ng cho thÕ hÖ trÎ, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø XIII cña §¶ng, NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 c¸c môc tiªu mµ §¹i héi Héi Cùu chiÕn binh c¸c cÊp nhiÖm kú 2017-2022 ®Ò ra.

 

Chi Lan

Ngày đăng: 01/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*