HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Một số nhiệm vụ trọng tâm sau Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở

   Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 100-KH/HU, ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ ngày 05/3/2020 đến ngày 08/5/2020 các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Lập Thạch đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở.

Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã bầu 115 Ủy viên UBKT, đảm bảo đủ về số lượng và cơ cấu theo Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại 20 Đảng ủy xã, thị trấn đã bầu 05 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, trong đó đồng chí Phó Bí thư hoặc Ủy viên Ban thường vụ, Thường trực cấp ủy làm chủ nhiệm; Phó Chủ nhiệm là cấp ủy viên hoặc đảng viên. Các ủy viên khác là cấp ủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác đoàn thể, bí thư chi bộ, thanh tra nhân dân. 05 Đảng ủy cơ quan bầu 03 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, trong đó đồng chí Phó Bí thư làm Chủ nhiệm; Phó chủ nhiệm là cấp ủy viên. Đối với 34 chi bộ cơ sở không lập Ủy ban Kiểm tra, tập thể cấp ủy, chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phân công 01 cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.  Các đồng chí trúng cử Ủy viên Ủy ban Kiểm tra cơ sở đều có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có nghiệp vụ, chuyên môn và hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Trong nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ của UBKT các cấp rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt, UBKT đảng ủy cơ sở cần tập trung phối hợp các bộ phận có liên quan tham mưu giúp cấp ủy khóa mới tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Đại hội ở cấp mình. Phân công công tác cho cấp ủy viên và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ động tham mưu cho cấp ủy một số văn bản cụ thể: Phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; hàng năm của cấp ủy; quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban kiểm tra và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm.

 

 

Nguồn: UBKT Huyện ủy

 

 

Ngày đăng: 27/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*