GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

TRẠM KHUYẾN NÔNG

- Số điện thoại: 0211.3830.296

- Địa chỉ Email: Tramknlapthach@vinhphuc.gov.vn

 

1. Trạm trưởng: NGUYỄN ĐỨC THỌ

- Số điện thoại: 0211.3830.296

- Địa chỉ Email: thond3@vinhphuc.com

* Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo chế độ Thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và toàn bộ hoạt động của Trạm Khuyến nông.

2. Phó Trạm trưởng: LÊ THỊ HÒA

- Số điện thoại: 0917157881

- Địa chỉ Email: hoangtriet243@gmail.com

* Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chăn nuôi, khuyến ngư, Mô hình chăn nuôi, thuỷ sản;

- Phụ trách công tác công đoàn và quản lý tài chính của cơ quan;

- Giúp Trưởng trạm tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác khi được Trưởng trạm phân công hoặc đi vắng. Thay mặt Trưởng trạm khi được uỷ nhiệm ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và của Trạm.

- Được dự hội nghị khi Trưởng Trạm uỷ nhiệm hoặc mời đích danh.

 

3. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Khuyến nông:

- Thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo, xây dựng mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ, tư vấn và dịch vụ, hợp tác về công tác khuyến nông- khuyến ngư.

- Trạm Khuyến nông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế  và công tác toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh Vĩnh Phúc.

- Trình UBND cấp huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Khuyến nông- Khuyến ngư trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

 - Giúp UBND huyện Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến bộ của khoa học và công nghệ, thông tin thị trường, giá cả, phổ biến các điển hình mới hiệu quả kinh tế trong địa bàn huyện

- Hướng dẫn và cung cấp thông tin đến người sản xuất bằng phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lẫm và các hình thức thông tin tuyên truyền khác,

 - Giúp UBND huyện Bồi dưỡng, tập huấn và tuyên truyền cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản.

 - Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hoạt động khuyến nông, khuyến ngư...

- Tổ chức tham quan, khảo sát, học tập trong và ngoài tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất với UBND huyện xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất.

 - Chuyển giao kết quả khoa học công nghệ từ các mô hình trình diễn và nhân rộng mô hình.

- Giúp UBND huyện tư vấn, hỗ trợ chính sách, pháp luật về: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, thị trường, khoa học công nghệ, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến trong sản xuất.

- Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo UBND huyện và  Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư về tình hình hoạt động, kết quả triển công tác khuyến nông- khuyến ngư trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác Khuyến nông trên địa bàn

- Quản lý, tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách,chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trạm Khuyến nông theo quy định của Pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản của Trạm Khuyến nông theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Hợp tác với các ban ngành, đoàn thể từ TW đến địa phương, các cá nhân thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện và TTKN-KN tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Ngày đăng: 10/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục