HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Huyện Lập Thạch nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền


 Thời gian qua, huyện Lập Thạch luôn quan tâm, đổi mới công tác dân vận, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, qua đó tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhận thức của các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở về vai trò và nội dung công tác dân vận được nâng lên.

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền huyện Lập Thạch đã thực hiện khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại người đứng đầu và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai minh bạch, đảm bảo các thủ tục liên quan đến tổ chức, cá nhân được thực hiện đơn giản, thuận tiện, trung tâm Hành chính công, bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn đã ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết thủ tục hành chính một cách công khai minh bạch theo cơ chế một cửa liên thông. 100% thủ tục hành chính, các khoản thu, lệ phí, thời gian giải quyết TTHC được niêm yết công khai, tỷ lệ hồ sơ trước hạn, đúng hạn chiếm 84%.

 

 


 

Huyện Lập Thạch nâng cao chất lượng phục vụ công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước hướng đến sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến làm việc

 

Điểm nhấn quan trọng trong công tác dân vận của chính quyền huyện Lập Thạch thời gian qua là các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân định kỳ đột xuất. Thông qua thực hiện công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, chính quyền các cấp đã lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư nguyện vọng chính đáng của công dân, tập trung rà soát giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo nhất là các vụ việc kéo dài, phức tạp, không để phát sinh điểm nóng. Năm 2019 huyện Lập Thạch đã tiếp 685   lượt công dân, tiếp nhận  289  đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, trong đó cấp huyện 100 đơn, cấp xã 189 đơn. Huyện đã giao Thanh tra huyện và các cơ quan chức năng cùng phối hợp giải quyết đơn thư của công dân. Việc đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là đối thoại của người đứng đầu chính quyền các cấp được thực hiện tốt. Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 28/6/2016 thực hiện Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 03/02/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về “Ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Qua đối thoại, đã giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ở cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, huyện Lập Thạch đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 13,01%, giá trị bình quân đầu người đạt 67,65 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, có 63/66 trường đạt chuẩn quốc gia, 18/18 xã đạt chuẩn về y tế, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,05%, có 87% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 85,7% thôn, tổ dân phố văn hóa, tình hình an ninh chính trị ổn định, đến nay huyện có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường. Đến nay huyện đã xây dựng được 16,3km rãnh thoát nước ở 12 xã, thị trấn. Tiêu biểu như xã Đồng Ích xây dựng được 8,3km, Triệu Đề xây dựng được 3,36km. Nhiều hộ gia đình đóng góp trên 20 triệu đồng.

Nét nổi bật trong công tác dân vận chính quyền huyện Lập Thạch là việc thực hiện quy chế dân chủ luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện chú trọng thực hiện. Thông qua hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, bản tin Lập Thạch, sinh hoạt chi bộ, tiếp xúc cử tri…các nội dung về cơ chế chính sách, dự án, công trình đầu tư, chính sách xóa đói giảm nghèo, mức hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng…được thông báo rộng rãi đến người dân, nhờ đó các kế hoạch, đề án, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy chính quyền đã nhanh chóng đi vào đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó hoạt động của đại biểu và cơ quan dân cử có nhiều đổi mới, thường xuyên quan tâm đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp và việc trả lời, chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong quản lý, điều hành, chính quyền các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác dân vận. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, 20/20 xã, thị trấn của huyện đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng với tổng số 356 thành viên. Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các công trình dự án đầu tư trên địa bàn….Vai trò hoạt động của tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải cơ sở được nâng cao, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, năm 2019 đội ngũ hòa giải viên cơ sở đã hòa giải thành 91/111 vụ đạt 82%.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn, huyện Lập Thạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục tăng cường quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, Chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác dân vận trong hệ thống chính trị, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 60-KL/TU ngày 08/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 01/11/2007 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ CNH-HĐH”, Chỉ thị 06-CT/TU ngày 15/10/2009 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận chính quyền thời kỳ CNH-HĐH đất nước”.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, thực sự gần dân, sát dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.

Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội  tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TWấp, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn, công tác vệ sinh môi trường quản lý đất đai. Tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Duy trì và nâng cao các tiêu chí để phấn đấu đạt xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thường xuyên tổ chức sơ tổng kết việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận./.

 

        Chi Lan

 

 

Ngày đăng: 30/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*