THÔNG TIN CẦN BIẾT

Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025

 

 

 

   

Ngày 23/10/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết số 71/2019/NQ-HĐND Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 – 2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia và cấp tỉnh đang xuống cấp từ 60% trở lên, thuộc các loại hình: Di tích lịch sử (di tích lưu niệm sự kiện, di tích lưu niệm danh nhân); di tích kiến trúc nghệ thuật; di tích khảo cổ.

Điều kiện để được đầu tư, hỗ trợ: Các di tích chỉ được xem xét đầu tư, hỗ trợ kinh phí sau khi dự án bảo quản, tu bổ di tích được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Ưu tiên đầu tư, hỗ trợ các di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng từ di tích quốc gia đặc biệt đến di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh và di tích có mức độ xuống cấp từ cao xuống thấp.

Mức hỗ trợ đầu tư cụ thể như sau:

Đối với di tích quốc gia đặc biệt: Ngân sách Nhà nước đầu tư 100% kinh phí theo dự án được duyệt.

Đối với di tích quốc gia: Ngân sách Nhà nước đầu tư 100% kinh phí đối với các hạng mục kiến trúc gốc (các hạng mục kiến trúc chính) của di tích.

Đối với di tích cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí tu bổ đối với hạng mục kiến trúc gốc của di tích; ngân sách cấp huyện hỗ trợ tối đa 10% kinh phí tu bổ đối với hạng mục kiến trúc gốc của di tích. Số kinh phí còn lại (tu bổ hạng mục kiến trúc gốc và các công trình phụ trợ, khu ngoại vi của di tích) chủ đầu tư huy động từ nguồn xã hội hóa.

Nguồn kinh phí thực hiện:

Năm 2020: Dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi của ngân sách tỉnh năm 2019;

Từ năm 2021 đến năm 2025: Dự kiến khoảng 300 tỷ đồng, từ nguồn đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025;

Phần còn lại: Dự kiến khoảng 400 tỷ, từ nguồn ngân sách cấp huyện và nguồn vốn xã hội hóa.

Danh mục 63 di tích được đầu tư, hỗ trợ theo lộ trình xem chi tiết tại đây

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2019./.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Ngày đăng: 31/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*