HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Lập Thạch nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

 

 

 

 

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Lập Thạch luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

 

 

 

Đoàn giám sát của Huyện ủy giám sát quy định về nêu gương tại Đảng ủy Chi cục Thuế

 

 

 

 

 

Xác định mỗi tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh sẽ tạo “nền móng” vững chắc cho sự vững mạnh của toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành Chương trình hành động về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các cấp ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Nhờ đó tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân ổn định, đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, đạt kết quả tích cực trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy, bảo đảm nội dung, lộ trình đề ra, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã giảm được 52 tổ chức đảng, trong đó có 5 tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy, 47 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Thực hiện Đề án 04-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn Đảng bộ huyện đã giải thể 01 chi bộ Công an, 20 đảng bộ cơ quan, 19 chi bộ quân sự xã, 01 chi bộ Động viên - Tuyển quân. Đến nay, Đảng bộ huyện có 62 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; 327 chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 8.400 đảng viên. Công tác luân chuyển cán bộ đã thu được kết quả bước đầu, tạo sự thống nhất về nhận thức trong tổ chức thực hiện. Cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp trong công tác phát triển đảng như: Làm tốt công tác tạo nguồn, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân… Kết quả từ năm 2017 đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 489 đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức cơ bản cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được quan tâm, đặc biệt là đặc biệt đội ngũ bí thư cấp ủy. Chỉ tính riêng năm 2018, huyện đã tổ chức 21 lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng nhận thức Đảng cho 2.885 cán bộ cơ sở; cử 07 cán bộ cấp huyện tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm tra, dân vận, tuyên giáo, công tác tổ chức; 38 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng và cập nhật thông tin. Ngoài ra, hàng năm cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch của tỉnh, qua đó giúp đội ngũ cán bộ hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hầu hết các cấp ủy, chi bộ đều giữ vững và thực hiện đúng chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề bước đầu được quan tâm và dần đi vào nền nếp; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ hàng tháng đạt trên 90%. Trong sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình được phát huy; thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt của chi bộ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở; thành lập các tổ công tác về làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và dự sinh hoạt chi bộ đầu quý. Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc. Từ đó giúp cho các cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng nói chung, sinh hoạt cấp ủy nói riêng được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện kiểm điểm đã phát huy dân chủ, thẳng thắn, khách quan, đoàn kết và xây dựng; có tiếp thu, giải trình rõ các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. Qua phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018, toàn huyện có 19,3% chi, đảng bộ cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc; 67,8% đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; đối với chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có 19,6% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 74,6% hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 14,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 71,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng.  Hàng năm, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề được nhân dân quan tâm. Từ năm 2017 đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra 178 lượt tổ chức đảng và 374 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 270 lượt tổ chức đảng và 489 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 67 đảng viên và 65 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề đối với 250 tổ chức đảng và 521 đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Lập Thạch tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn  Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

                                                                Nguyễn Thanh Ngân

 

 

 

Ngày đăng: 09/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*