THÔNG TIN CẦN BIẾT

Công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND các xã, thị tấn huyện Lập Thạch

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LẬP THẠCH

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  3042/QĐ-UBND

                          Lập Thạch, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Về việc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

của UBND các xã, thị trấn huyện Lập Thạch

 
 


 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

            Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2014 của HĐND tỉnh về thông qua Chương trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC huyện về kết quả thẩm định đánh giá trực tiếp và ĐTXHH chỉ số CCHC năm 2018 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

1. Phòng Nội vụ báo cáo cụ thể kết quả xác định Chỉ số CCHC của từng đơn vị theo nội dung các tiêu chí, tiêu chí thành phần và điểm số; chủ trì, theo dõi, đôn đốc hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đề ra kế hoạch, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả xếp hạng Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2018 để triển khai các giải pháp nhằm duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ;

- TT HU, HĐND, UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Như Điều 3;

- TT VH-TT-TT, Cổng TTĐT huyện;

- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Hùng

 

   

 


DANH SÁCH

 

 

Xếp hạng Chỉ số CCHC UBND các xã, thị trấn năm 2018

 

 

(Ban hành kèm theo QĐ số:3042/QĐ-UBND ngày  28/ 12 /2018

 

 

của Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch)

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Xã, thị trấn

Tổng điểm và xếp hạng năm 2018 (Từ 1 đến 20)

Điểm đánh giá trực tiếp

Điểm điều tra XHH

 

 

 

 

1

Bắc Bình

88.93

57.75

31.18

 

2

Triệu Đề

88.70

57.50

31.20

 

3

TT Lập Thạch

87.74

56.50

31.24

 

4

Bàn Giản

86.99

56.00

30.99

 

5

Đồng Ích

86.59

56.30

30.29

 

6

Tiên Lữ

86.47

56.75

29.72

 

7

Liên Hòa

86.36

55.25

31.11

 

8

Ngọc Mỹ

86.27

55.25

31.02

 

9

Thái Hòa

85.98

56.50

29.48

 

10

TT Hoa Sơn

85.70

54.75

30.95

 

11

Đình Chu

84.17

54.00

30.17

 

12

Văn Quán

84.02

53.25

30.77

 

13

Quang Sơn

84.02

54.00

30.02

 

14

Hợp Lý

83.98

52.75

31.23

 

15

Tử Du

83.08

52.75

30.33

 

16

Vân Trục

82.51

53.00

29.51

 

17

Sơn Đông

82.32

51.75

30.57

 

18

Liễn Sơn

81.98

52.75

29.23

 

19

Xuân Hòa

81.48

52.50

28.98

 

20

Xuân Lôi

81.36

52.50

28.86

 
               

 

 Ban biên tập

 

Ngày đăng: 28/12/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*