HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp khóa III năm 2018

 

Sáng ngày 07/11/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp khóa III năm 2018.

 

 

Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng được diễn ra từ ngày 29/10 - 07/11/2018. Trong thời gian học, các học viên được học các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng… Với sự chuẩn bị công phu của đội ngũ giảng viên, trong quá trình học, các học viên không chỉ nắm được các kiến thức lý luận mà còn được tiếp thu kiến thức thực tiễn, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của đất nước, của tỉnh và huyện Lập Thạch. Kết quả, có 44 học viên đạt loại giỏi, 35 học viên đạt loại khá và 4 học viên đạt loại trung bình.

Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trao giấy chứng nhận cho các học viên của lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III.

 

Thúy Ngân - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày đăng: 07/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*