THỜI SỰ TỔNG HỢP

Đổi mới công tác dân vận ở Đảng bộ huyện Lập Thạch

 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mớiđã khẳng định: “Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”. Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch quan tâm đúng mức, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

 

 

 

Công tác dân vận ở Sơn Đông trong xây dựng nông thôn mới

 

 

Huyện ủy Lập Thạch đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận; kịp thời cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành các chương trình, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình hành động số 19 - CTr/HU, ngày 12/9/2013 về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và yêu cầu các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng và từng bước đổi mới công tác lãnh đạo đối với công tác dân vận; Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể.

Trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, phân công rõ người, rõ việc, quy rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung quyết liệt theo hướng chọn những nội dung đột phá và hướng mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Từ đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng thêm vững chắc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực và vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Tính đến nay, toàn huyện có 253 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; 17/18 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó có 10 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã còn lại UBND tỉnh thẩm định và xét đạt chuẩn trong năm 2018.

Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của huyện liên quan đến công tác dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục, quy trình giải quyết công việc tại Trung tâm hành chính công huyện và bộ phận “Một cửa liên thông” cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. Đến nay có 06/12 cơ quan chuyên môn cấp huyện, 20/20 xã, thị trấn thực hiện và duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; thực hiện trên 400 TTHC, trong đó, cấp huyện 288 thủ tục, cấp xã 128 thủ tục. Việc thực hiện Pháp lệnh về dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, nền nếp với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân giám sát”. Mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân được cải thiện. Nhân dân phát huy quyền làm chủ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn huyện có 214 Ban thanh tra nhân dân; 214 Ban đầu tư giám sát cộng đồng; 214 Ban công tác mặt trận; 216 tổ hòa giải cơ sở; 100% thôn, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn làm tốt công tác hòa giải, các khiếu nại khi mới phát sinh tại cơ sở được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật. Toàn huyện không có điểm nóng; đơn thư của công dân được giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo thời gian theo luật định. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện thực hiện tốt Quy định lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ dân vận được thực hiện thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức. Các hình thức tập hợp nhân dân được đa dạng hóa, tăng cường nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả, các gương người tốt việc tốt ở các khu dân cư, để cho mọi người học tập, làm theo. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều mô hình chất lượng, hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình “CCB bảo vệ môi trường thôn dân cư”, xây dựng quỹ giúp đỡ CCB có khó khăn về nhà ở của Hội CCB huyện; Mô hình “Đường hoa phụ nữ” của Hội LHPN huyện đã góp phần làm thay đổi nhận thức của nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường, nhằm giữ gìn bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp; Mô hình “Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQ huyện được triển khai đến 20 xã, thị trấn; Mô hình “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội nông dân; “Đoàn viên, hội viên phát triển kinh doanh giỏi” của Huyện đoàn…Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang có nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh của huyện và góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa. Công tác công tác tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở được kiện toàn và củng cố với 20 khối dân vận, 214 tổ dân vận.

Với những kết quả hoạt động của công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và hoạt động hiệu quả, công tác quốc phòng - an ninh luôn đảm bảo, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, công tác dân vận của Đảng bộ huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, làm cho công tác dân vận thực sự là cầu nối giữa dân với Đảng và chính quyền, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện công tác dân vận gắn với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra./.

 

Phùng Thế Hải - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Ngày đăng: 10/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*