THỜI SỰ TỔNG HỢP

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ theo Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện

 

Sáng ngày 04/10/2018, Tổ Giám sát số 01 của Huyện ủy Lập Thạch do đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII)  tại Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện.

 

 

 Hiện nay, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện có 107 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ và làm việc tại 22 khoa phòng. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng bộ đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện công lập; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập…đến 100% các cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ, khoa, phòng tích cực tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; Thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC. Thực hiện dân chủ trong nội bộ, Trung tâm đã thực hiện công khai các nội dung, lĩnh vực liên quan đến công việc của đơn vị như: Kế hoạch công tác hàng năm, kinh phí hoạt động; tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm; công tác khen thưởng, kỷ luật…Thực hiện tốt việc lấy ý kiến đóng góp, phát huy trí tuệ tập thể của các khoa, phòng, đoàn thể, như vào các văn bản dự thảo của Trung tâm như:  nội quy, quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thi đua khen thưởng, nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng... Công tác dân chủ đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được bệnh viện quan tâm, thực hiện. Hàng tháng Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện được tổ chức họp. Đây là kênh thông tin để Trung tâm kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn, đến tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Cùng với đó, QCDC được triển khai thực hiện công khai, dân chủ thông qua các hoạt động: giao ban công tác định kỳ, hội nghị cán bộ viên chức hàng năm; hòm thư góp ý; đường dây nóng, công khai thông báo và niêm yết lịch trực tuần... Từ đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, viên chức, người lao động và người bệnh.

      Tại buổi giám sát, các thành viên trong tổ giám sát đã đề nghị Đảng bộ Trung tâm Y tế làm rõ thêm một số vấn đề như: Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm; việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC của Đảng bộ; Hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân …Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị 30 -CT/TW của Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Nguyễn Mạnh Tưởng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ theo Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị. Để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện QCDC trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động hành chính cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT, ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong bệnh viện. Gắn thực hiện QCDC với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban chỉ đạo QCDC Trung tâm Y tế cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC, công tác tuyên truyền triển khai các văn bản của các cấp, các ngành về QCDC; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; đẩy mạnh công tác CCHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác khám chữa bệnh.  Thanh Ngân – Ban Dân vận HU

Ngày đăng: 04/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*